КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.

6. октобра 2020

ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
INTERNATIONAL APPLICATION FORM 2020/21

Мастер академске студије:

Културна политика и менаџмент  – до 28 студента
Заједнички програм
УНЕСКО катедра УУ и Универзитет Лион II (минимум 17 уписана од тога 2 буџетска)
(програм на енглеском језику)

Теорија уметности и медија – до 10 студената
(минимум 5 уписана од тога 1 буџетски)

Докторске уметничке студије:

Вишемедијска уметност – до 10 студената
(минимум 4 уписана)

Дигитална уметност – до 10 студената
(минимум 4 уписана)


Докторске
научне студије:

Теорија уметности и медија – до 10 студената
(минимум 4 уписана)

НАПОМЕНА: Кандидати ће бити уписани под условом да пријемни испит положи минималан број кандидата

Услови за упис

Мастер академске студије – Културна политика и менаџмент и Теорија уметности и медија

Мастер академске студије  могу уписати кандидати који су завршили:

  1. четвoрогодишње основне академске студије, односно који су стекли 240 ЕСПБ
  2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (2005)
  3. доказ о знању енглеског језика (само за упис на мастер програм Културна политика и менаџмент).

Докторске уметничке студије – Вишемедијска уметност и Дигитална уметност

Докторске уметничкестудије могу уписати кандидати који су завршили:

  1. мастер уметничке академске студије или мастер академске студије у области архитектуре, односно стекли 300 ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9 из дипломског рада.
  2. основне уметничке студије или основне студије архитектуре по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (2005) са просечном оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9 из дипломског рада
  3. магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

 

Изузетно, лица која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске академске уметничке студије, а који се односе на просечну оцену и оцену на дипломском/завршном испиту а имају најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Докторске научне студије – Теорија уметности и медија

Докторске научне студије могу уписати кандидати који су завршили:

  1. мастер академске студије, односно стекли 300 ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8.5 и најмање оценом 9 из дипломског/завршног рада
  2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (2005)  са просечном оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9 из дипломског рада

 

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске научне студије омогућиће се полагање пријемног испита, ако су у периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за студије, објавили:

– научну или теоријску монографску књигу или
– монографски каталог или
– најмање пет научних студија и расправа или
– најмање пет студија, уводних текстова или опсежних критика које се односе на изложбе, фестивале, концерте, театарске представе, перформансе, пројекције, вишемедијске презентације, културну политику, организацију уметничких манифестација и слично.

НАПОМЕНА: Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању пријемног испита доноси испитна комисија најкасније 24 сати пре одржавања пријемног испита.

Пријављивање на конкурс

Конкурс за упис на Интердисциплинарне студије у школској 2020/2021.се расписује 4. маја 2020. за све студијске програме на интернет страници Универзитета и важи до попуне слободних места у октобарском року.

Календар рокова:

Септембарски уписни рок (сви студијски програми):

Конкурс се расписује 1. јула 2020. године за све студијске програме и за упражњена места на студијском програму Културна политика и менаџмент

– пријем конкурсне документације од 14. до 17. септембра 2020. године
– пријемни испити се одржавају од 18. до 21. септембра 2020. године
– упис се обавља oд 23.и 24. септембра 2020. године.

Октобарски уписни рок (сви студијски програми):

Конкурс се расписује (обнавља) 25. септембра 2020. године за упражњена места на свим студијским програмима.

– пријем конкурсне документације од 5. до 8. октобра 2020. године
– пријемни испити се одржавају од 9. до 12. октобра 2020. године
– упис се обавља 15. и 16. октобра године.

Конкурсна документација

– Попуњен пријавни лист у два примерка
– Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном школовању
– Оверена фотокопија додатка дипломе или препис оцена са претходних студија
– Мотивационо писмо
– Биографија /CV
– Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс:  5.000,оо динара
жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 53-112

Попуњен пријавни лист (у Word формату) послати наемејл: coordinator@arts.bg.ac.rs

Кандидати који су студије завршили у иностранству обавезно прилажу Уверење о признатој страној високошколској исправи или потврду о предатом захтеву за признавање стране високошколске исправе. Више о поступку признавања на линку: http://www.arts.bg.ac.rs/studije/priznavanje-isprava/

Конкурсна документција се може предати и лично у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Центар за интердисциплинарне студије, канцеларија бр. 8 у приземљу или послати поштом на адресу: Универзитет уметности, Центар за интердисциплинарне студије, Косанчићев венац 29, 11000 Београд са назнаком: Пријава на Конкурс у школској 2020/2021.

Портфолио / писани радови:

Кандидати који конкуришу за упис на докторскеуметничке студије обавезно прилажу у свом портфолију реализоване уметничке радове или који показују склоност кандидата ка одређеном студијском програму.

Кандидати који конкуришу за упис на научне студије могу приложити писане радове из релевантних области, уколико их имају.

Избор кандидата

Избор кандидата заснован је на процени конкурсне документације у целини – вреднује се успех постигнут у претходном образовањуи успех постигнут на пријемном испиту.

Кандидат може да оствари 100 поена, и то:

1. за упис на мастер академске студије:
– успех у претходном школовању највише 30 поена
– успех на пријемном испиту највише 70 поена

2. за упис на докторске уметничке студије:
– успех у претходном школовању највише 30 поена
– успех на пријемном испиту највише 70 поена

3. за упис на докторске научне студије:
– успех у претходном школовању највише 40 поена
– успех на пријемном испиту највише 60 поена

Пријемни испит

Пријемни испити се одржавају у јуну (само за мастер програм Културна политика и менаџмент), септембру и октобру према горе наведеном календару.

Пријемни испит је усмени, писмени или у форми видео интервјуа и представља општу оцену кандидата.

Право на рангирање на ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. По обављеном пријемном испиту ранг листа се истиче на огласној табли најкасније 24 часа по обављеном пријемном испиту. Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом Универзитета уметности и Правилима студирања на ИС. Кандидат може да поднесе приговор ректору у року од 36 часова од објављивања ранг листе. Ректор доноси одлуку по приговору у року од 24 часа по добијању приговора.

Коначне ранг листе се формирају у октобру. Уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Упис на студије

Упис у кандидата који су положили пријемни испит обавља се у јуну (само за мастер програм Културна политика и менаџмент), септембру или октобру према горе назначеном календару. Коначна ранг листа кандидата се формира у октобру. Упис се врши у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд (канцеларији број 8, од 10 до 12 часова).

Потребна документација за упис:

– 2 фотографије формата 3,5×4,5цм
– доказ о уплати прве рате школарине зашколскугодину
жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 89-100
износ прве рате школарине: као у табели

Школарина

Школарина се уплаћује приликом уписа на студије у целости у две или четири једнаке рате. Доказ о уплати прве рате се прилаже приликом уписа.

Напомена: О потенцијалном броју буџетских места одлучиће Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

програм докторских студија ШКОЛАРИНА ЗА 2020/21
за домаће држављане за стране држављане
ДУС – Вишемедијска уметност, Дигитална уметност  200.000,оо дин. 2.500 €
ДНС Теорија уметности и медија  180.000,оо дин.  1.700 €

 

програм мастер студија ШКОЛАРИНА ЗА 2020/21
за домаће држављане за стране држављане
МАС Културна политика
и менаџмент
 190.000,оо дин. 2.000 €
МАС Теорија уметности и медија  160.000,оо дин.  1.500 €

 

Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената).

Школарина покрива и трошкове издавања по једног уверења студентима, и то за:

(а) остварење права на породичну пензију
(б) регулисање војне обавезе
(в) регулисање права на повлашћени превоз
(г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања
(д) један транскрипт оцена
(ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.