Библиографске и цитатне базе

Библиографске и цитатне базе служе за систематско праћење научних публикација и цитираност истраживача у академској заједници. Библиографске базе садрже основне податке о научној грађи: име аутора, наслов књиге или чланка, година и место издавања, итд.

Библиографске и цитатне базе у Србији

РИС Регистар истраживача Србије који је установило Министарство просвете, науке и технолошког развоја

SCIndeks – Српски цитатни индекс који реферише домаће часописе категоризоване као периодичне публикације научног карактера. Поред наслова и сажетка радова, метаподатке у SCIndeks-у чине и све цитиране референце. SCIndeks садржи преко милион референци из преко 75 хиљада чланака, од којих преко 34 хиљаде чланака у виду пуног текста, објављених у домаћих часописима од 2000. године.

Е-CRIS.SR – Информациони систем о истраживачкој делатности у Србији

COBISS.SR – Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси

KoBSON – Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набаку

Web of Knowledge  Библиографска и цитатна база издавачке куће Томсон Ројтерс (Thomson Reuters)

Scopus – цитатна база издавачке куће Елзевир (Elsevier)

Google Scholar – претраживач научне литературе  која се у електронском облику налази на интернету или у репозиторијумима са отвореним приступом. Google Scholar не представља класичну библиографску и цитатну базу, већ претраживач научне литературе компаније Google.