Информације за будуће студенте

ПРИЈАВНИ ЛИСТ за школску 2016/17 годину
INTERNATIONAL APPLICATION FORM 2016/17

 

КОНКУРС
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШК. 2016/2017. У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ

 

Мастер студије:

акредитовани мастер програм

Докторске студије:

акредитовани докторски уметнички програм

акредитовани докторски уметнички програм

акредитовани докторски научни програм

 

Услови за упис

Мастер научне студије  (Теорија уметности и медија)

Мастер научне студије  могу уписати кандидати који су завршили:

 1. четвoрогодишње академске основне студије, односно стекли 240 бодова ЕСПБ
 2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању

 

 Докторске уметничке  студије (Вишемедијска уметност и Дигитална уметност)

Докторске уметничке студије могу уписати кандидати који су завршили:

 1. мастер уметничке академске студије или мастер академске студије у области архитектуре, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
 2. основне уметничке студије или основне студије архитектуре по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
 3. магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске уметничке студије, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Докторске научне студије (Теорија уметности и медија)

Докторске научне студије могу уписати кандидати који су завршили:

 1. мастер академске студије, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8.5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
 2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању  са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске научне студије, а који су у периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за студије, објавили:

омогућиће се полагање испита.

НАПОМЕНА: Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси испитна комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита.

Пријављивање на конкурс

Конкурс за упис на Интердисциплинарне студије у шк. 2016/2017. се расписује објављивањем у дневном листу Политика. Упис кандидата обавиће се у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд, према пропозицијама објављеног конкурса.

Конкурс се расписује 30. септембра 2016.
Кандидати се пријављују од 10. до 11. октобра 2016.

Сви пријављени кандидати треба да испуњавају законски услов за упис на студије.

  Потребна документација:

 1. Попуњен пријавни лист у два примерка
 2. Оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
 3. Препис оцена са бодовима ЕСПБ
 4. Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, pt 12, 2000 до 3000 карактера)
 5. Биографија
 6. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс:  5.000.оо динара

жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 53-112

Кандидати који су студије завршили у иностранству обавезно прилажу уверење о признавању страних високошколских исправа.

Пријавни лист можете преузети на интернет страници Универзитета уметности – Студије на Универзитету – Интердисциплинарне студије – Информације за будуће студенте.

Попуњен пријавни лист (у word формату) пошаљите на predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs

Документа за пријављивање на конкурс можете предати лично у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29 (први спрат, ходник лево, канцеларија број 44)

или послати поштом на адресу:

Универзитет уметности, Центар за интердисциплинарне студије, Косанчићев венац 29, 11000 Београд
са назнаком: Пријава на Конкурс за упис студената у школској 2016/2017


Портфолио / писани радови

Кандидати који конкуришу за упис на уметничке студије обавезно прилажу у портфолију уметничке радове из релевантних области који показују склоност кандидата ка одређеном студијском програму.

Кандидати који конкуришу за упис на научне студије могу приложити радове из релевантних области, уколико их имају.

Избор кандидата

Избор кандидата заснован је на процени апликације у целини – вреднује се успех постигнут у претходном образовању, успех постигнут на пријемном испиту и оцена приложених радова.

Кандидат може да оствари 100 поена, и то:

1. за упис на мастер студије и докторске уметничке студије:
• успех у претходном школовању највише 30 поена,
• успех на пријемном испиту највише 70 поена;
2. за упис на докторске научне студије:
• успех у претходном школовању највише 60 поена,
• успех на пријемном испиту највише 40 поена.


Пријемни испит

Пријемни испити се одржавају 12. октобра 2016. године.

Пријемни испит (усмени или писмени) представља општу оцену кандидата.

После пријемног испита ранг листа ће бити истакнута на огласној табли. Уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом Универзитета уметности и Правилима Интердисциплинарних студија. Кандидат може да поднесе ректору приговор у року од 36 часова од објављивања ранг листе.

 Упис на студије

Упис се обавља у периоду од 13. до 14. октобра 2016. године у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд, од 10 до 12 часова у канцеларији број 44 на првом спрату зграде Ректората (ходник лево).

Потребна документација:

жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 89-100

износ прве рате школарине: као у табели

Школарина

Школарина се у целости уплаћује приликом уписа на студије или у две једнаке рате: прва приликом уписа и друга у јануару текуће школске године.

програм докторских студија ШКОЛАРИНА ЗА 2016/17
за домаће држављане за стране држављане
УМЕТНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ (Вишемедијска уметност, Дигитална уметност) 200.000,оо динара 2.500 €
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА 160.000,оо динара 1.700 €

 

програм мастер студија ШКОЛАРИНА ЗА 2016/17
за домаће држављане за стране држављане
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА 140.000,оо динара 1.500 €

Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената).

Школарина покрива и трошкове издавања по једног уверења студентима, и то за:
(а) остварење права на породичну пензију,
(б) регулисање војне обавезе,
(в) регулисање права на повлашћени превоз,
(г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања,
(д) један транскрипт оцена,
(ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.


Програми докторских студија:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР

Програми академских – мастер студија:
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР МАСТЕР
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ – ИНФОРМАТОР МАСТЕР
Broshure – MASTER STUDIES in CULTURAL POLICY AND MANAGEMENT 


ВЕБ САЈТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ: www.digitalartprogram.info

Интердисциплинарне академске студије
Интердисциплинарне академске студије