Отворен конкурс за ново радно место у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета уметности

7. новембра 2022

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Расписује конкурс за радно место у Канцеларији за међународну сарадњу

Назив радног места:
Самостални стручно технички сарадник за међународну сарадњу – координатор мобилности

 Радни однос:

Уговор о раду на одређено време
Након заснивања радног односа биће одређен пробни рад у трајању од 3 месеца.

 Опис посла: 

1.обављање стручних и административних послова везаних за међународне програме мобилности на Универзитету уметности;
2. припрема и реализација Еразмус+ пројеката мобилности: припрема пројектних пријава; извршавање административних, организационих и техничких послова у склопу одобрених пројеката; коришћење алата за управљање пројектима; извештавање о активностима и резултатима пројеката;
3. промоција програма мобилности;
4. одржавање базе података о стипендијама;
5. информисање, саветовање и пружање стручне помоћи студентима, наставницима и ненаставном особљу везано за мобилност;
6. сарадња са иностраним партнерима;
7. сарадња у организацији Летње уметничке школе Универзитета уметности;
8. други послови у вези са међународном сарадњом Универзитета уметности.

 Услови:

1.држављанство Републике Србије
2. високо образовање на студијама другог степена – мастер академске студије – (по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године), односно на основним студијама VII степена (по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године);
3. знање енглеског језика на напредном нивоу C1 или C2 CEFR;
4. напредно познавање рада на рачунару (MS Office пакет програма).

 Предности:

1.радно искуство у високом образовању, посебно искуство у раду са студентима;
2. искуство у спровођењу ЕУ пројеката (у биографији навести кључне пројекте и улогу у њима);
3. развијене комуникационе и интерперсоналне вештине;
4. систематичност, одговорност и поузданост.

 Документа за пријављивање:

1.мотивационо писмо на енглеском језику (максимум једна страна);
2. биографија на енглеском језику (пожељно у Europass формату).
3. копија дипломе о завршеном високом образовању (основне и мастер студије)

 Рок за пријављивање:

15.12.2022. године до 15 часова

Начин пријављивања:

Заинтересовани кандидати пријаву достављају путем портала Infostud или путем имејла posao@arts.bg.ac.rs. Молимо вас да имејл насловите, а документа у прилогу имејла пошаљете искључиво у PDF формату. Непотпуне и неблаговремене пријаве нећемо узимати у разматање.

1. Сви пријављени кандидати биће обавештени о статусу њихове пријаве;
2. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на тест енглеског језика;
3. Кандидати који са успехом положе тест енглеског језика биће позвани на разговор.

 Подаци о личности чувају се у складу са Законом. Након завршеног конкурса све копије и електронски подаци се уништавају. 

ТЕКСТ КОНКУРСА