Кратки програми

 

КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА НА КРАТКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.

 

Универзитет уметности у Београду расписује конкурс за упис до 40 самофинансирајућих полазника на два кратка програма студија за школску 2020/2021. годину и то:

 

  1. На кратке програме студија могу се уписати кандидати који имају најмање завршено средње образовање и који су положили испит провере склоности и способности.
  2. Пријављивање кандидата за кратки програм врши се на Универзитету уметности у Београду, Косанчићев венац 29. Пријем конкурсне документације обавиће се од 10. до 12. марта, а испит провере склоности и способности ће бити реализован и 16. марта. Упис примљених кандидата обавиће се од 17. до 19. марта 2021, у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд, канцеларији број 8, од 10 до 14 часова. Настава на програму почиње 22. марта 2021. У периоду од 15. фебруара 2021. до 7. марта 2021, наставници и сарадници на програму одржаће бесплатне консултације за заинтересоване кандидате[1].
  3. Кандидати приликом пријаве за полагање испита провере склоности и способности предају мотивационо писмо и портфолио.

Портфолио за кратки програм студија 3Д дизајн видео игара се састоји од најмање три пројекта (пројекти се представљају кроз дигиталне слике, рендере и/или видео записе) кроз које кандидати показују склоност ка областима које се изучавају на овом програму.

Портфолио за кратки програм студија Звук у видео играма чини најмање један рад кроз који кандидат показује склоност ка областима које се изучавају на овом кратком програму. Радови се достављају у форми аудио или аудио-визуенлног записа максималног трајања до 10 минута. У случају да рад премашује наведено трајање, неопходно је да кандидат изабере један исечак који сматра најрепрезинтативнијим, а који не премашује наведено трајање.

  1. Испит провере склоности и способности полаже се пред комисијом коју чини наставници и сарадници који су укључени у реализацију програма.

На кратком програму 3Д дизајн видео игара комисија оцењује:

* портфолио – радове које је кандидат предао приликом пријаве на конкурс (до 50 поена),
*  ставове кандидата о савременим тенденцијама у области ликовних и визуелних уметности, као и креативним индустријама (до 20 поена),
* ликовну и информатичку писменост до (20 поена) и
* успех у претходном образовању (до 10 поена – општи успех током средњег образовања помножен са 2).

На кратком програму Звук у видео играма испит (провере склоности и способности) се састоји из два дела. На основу портфолиа, у првом делу, комисија процењује предиспозиције и склоности кандидата за успешно похађање наставе на овом програму. Да би приступио другом делу испита провере склоности и способности кандидат мора да оствари минимално 31 поен од могућих 60.

Други део испита провере склоности и способности је разговор (интервју) са кандидатима. Комисија оцењује:

– портфолио – радове које је кандидат предао приликом пријаве на конкурс (до 60 поена),

– ставове кандидата о савременим тенденцијама у области дизајна звука као и креативних индустрија –  разговор са кандидатима (до 30 поена) и

– успех у средњем образовању (до 10 поена – општи успех током средњег образовања помножен са 2).

Редослед кандидата за упис на кратки програм студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности. Кандидат може освојити највише 100 бодова. Да би кандидат био уписан на програм мора да оствари минимално 51 поен. Кандидати се рангирају до броја кандидата чији упис је планиран. У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

  1. По обављеном пријемном испиту ранг листа се истиче на огласној табли најкасније 24 часа по обаљеном пријемном испиту. Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом и Статутом Универзитета уметности. Кандидат може да поднесе приговор ректору у року од 36 часова од објављивања ранг листе. Ректор доноси одлуку по приговору у року од 24 часа по добијању приговора. Право на упис имају кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.
  2. Настава на кратком програму изводи се 1 (један) семестар, 15 недеља. Реализовањем свих предвиђених предиспитних и испитних обавеза на кратком програму студент остварује 30 ЕСПБ.
  3. Висина школарине за кратке програме студија у школској 2020/2021. години за студенте који се сами финансирају износи 96.000 динара. Висина школарине за стране држављане из суседних земаља (Републике Мађарске, Румуније, Републике Бугарске, Републике Македоније, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Црне Горе) у школској 2020/2021. години износи 1000 евра,  а за стране држављане износи 1200 евра.

Пријава на конкурс

Кандидати се пријављују на конкурс слањем попуњеног пријавног листа и скениране пратеће документације на електронску адресу: kratki.programi@arts.bg.ac.rs

Конкурсна документација:

 

Потребна документација за упис:

Школарина се уплаћује приликом уписа на кратки програм студија и то у целости или у три једнаке рате. Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру кратког програма студија – настава, вежбе, консултације и испити, једног уверења о похађању кратког програма студија и један препис са оценама положених испита.

[1] Кратки програми су у процесу верификације од стране Националног савета уа високо образовање и одлука се очекује крајем фебруара 2021.