ЕСПБ

Универзитет уметности примењује Европски систем преноса бодова (ЕСПБ) као средство за креирање транспарентних студијских програма, поспешивање мобилности студената, упоређивање студијских програма, као и за признавање остварених резултата и стечених квалификација. ЕСПБ бодовима се вреднује ангажовање студента неопходно за савладавање предмета у целини, свих предмета у семестру, академској години, и целокупног студирања. ЕСПБ бодови се добијају за укупно ангажовање студента које се односи на активну наставу (предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, испити, завршни рад), професионалну праксу и самостални рад студента. У складу са Европским системом преноса бодова, бодовна вредност сваког предмета исказује се је одговарајућим бројем ЕСПБ бодова, а обим студијског програма изражава се збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.

На Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу, основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије 60 ЕСПБ, специјалистичке академске студије 60 ЕСПБ бодова и докторске 180 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада на основним, специјалистичким и мастер студијама, односно докторске дисертације или докторског уметничког пројекта, исказана је у ЕСПБ бодовима. Између различитих студијских програма, у оквиру истог нивоа и врсте студија може се вршити преношење ЕСПБ бодова, a критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова прописују се општим актом самосталне високошколске установе, односно споразумом високошколских установа.

Методологија доделе ЕСПБ бодова

У једној школској години студент остварује најмање 60 ЕСПБ бодова, што одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне недеље. Један ЕСПБ бод носи између 25-30 сати рада. Остварених 60 ЕСПБ бодова подразумева да студент у току године утроши између 1500 и 1800 сати рада у свим облицима наставе и свим облицима индивидуалног учења да би савладао градиво. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, студентске праксе и других ваннаставних активности (рад у органима и телима факултета и Универзитета, добровољни рад у локалној заједници, учешће на спортским такмичењима, учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција…). Додатни облици ангажовања студената регулисани су Правилником о ваннаставнимактивностима. Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске године.

Настава се одвија у току 30 недеља, при чему у једној недељи студент мора имати најмање 20 часова активне наставе. Фонд часова активне наставе представља минимални број часова који наставно особље на студијском програму даје студентима. Део активне наставе на дипломским академским студијама, специјалистичким академским и докторским студијама може чинити и истраживачки студијски рад. Ови часови активне наставе оспособљавају студента да приступи изради завршног рада. Истраживачки студијски рад се обавезно прецизира у књизи предмета. Разлика измећу укупног броја 1500-1800 сати и часова активне наставе представља број часова које студент утроши на: самостални рад, колоквијуме, испите, израду завршних радова, добровољни рад и друге видове ангажовања у току школске године. Број ЕСПБ бодова на појединачном предмету се одређује на основу укупног ангажовања студента: укупног број часова активне наставе и укупног броја сати активног индивидуалног рада студента.

Оцењивање

Систем оцењивања Универзитета уметности у потпуности одговара ЕСПБ систему.

Постигнуће студента се континуирано прати и изражава у поенима. Испуњењем предиспитних и испитних обавеза, студент може да оствари највише 100 поена. Сваким појединачним предметом у оквиру студијског програма утврђује се број поена стечених кроз предиспитне и испитне обавезе. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Успех студента на испиту изражава се оценама од 5 до 10 са припадајућем бројем поена за сваку оцену: од 51 до 60 поена оцена 6 (шест), од 61 до 70 поена оцена 7 (седам), од 71 до 80 поена оцена 8 (осам), од 81 до 90 поена оцена 9 (девет) и од 91 до 100 поена оцена 10 (десет). Оцена 5 се не уписује у индекс.

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊА
оцена значење оцене број поена ЕСПБ оцена проценат
10 одличан 91-100 A 10%
9 изузетно добар 81-90 B 25%
8 врло добар 71-8o C 30%
7 добар 61-70 D 25%
6 довољан 51-60 E 10%