Врсте и нивои студија

На Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу изводе се академске студије на основу акредитованих студијских програма. Студије се реализују на три нивоа, у складу са Болоњском декларацијом.

Први степен

Основне студије: 240 ЕСПБ бодова, 4 године
Услов за упис: Одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању, прописано статутом факултета, и положен испит за проверу склоности и способности. Лице које нема одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању полаже пријемни/допунски испит.
Академски назив: „Дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области

Други степен

Мастер студије: 60 ЕСПБ бодова, 1 година
Услов за упис: Завршене основне студије (остварено најмање 240 ЕСПБ бодова)
Академски назив: „Мастер“са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области

Специјалистичке студије: 60 ЕСПБ бодова, 1 година
Услов за упис: Завршене мастер студије (остварено најмање 300 ЕСПБ бодова)
Академски назив: „Специјалиста“ са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области

Трећи степен

Докторске студије: 180 ЕСПБ бодова, 3 године
Услов за упис: Завршене мастер студије (остварено најмање 300 ЕСПБ бодова)
Академски назив: „Доктор уметности“ за завршене докторске уметничке студије, односно „Доктор наука“ за завршене докторске научне студије