КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА НА КРАТКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.

19. септембра 2021
Интердисциплинарне академске студије

 

КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА НА КРАТКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.

 Универзитет уметности у Београду расписује конкурс за упис до 40 самофинансирајућих полазника на два кратка програма студија за школску 2021/2022. годину и то:

– 3Д ДИЗАЈН ВИДЕО ИГАРА  до 20 полазника 

– ЗВУК У ВИДЕО ИГРАМА до 20 полазника

(минимум 12 уписаних)

Настава на кратком програму изводи се 1 (један) семестар, укупно 15 недеља. Реализовањем свих предвиђених предиспитних и испитних обавеза на кратком програму студент остварује 30 ЕСПБ. Настава на програму почиње 18. октобра 2021.

Услови за упис

На кратке програме студија могу се уписати кандидати који имају најмање завршено средње образовање и који су положили испит провере склоности и способности.

Консултације са кандидатима

Бесплатне консултације са заинтересованим кандидатима организоваће се онлајн путем, преко зоом платформе и то средом од 13 часова у следећим терминима: 2, 9, и 16. јун, 25. август, 1, 8, 22, 29. септембар 2021. године.

Пријава на конкурс

Кандидати се пријављују на конкурс слањем попуњеног пријавног листа и скениране пратеће документације на електронску адресу: kratki.programi@arts.bg.ac.rs

Пријем конкурсне документације обавиће се од 4. до 7. октобра, а испит провере склоности и способности ће бити реализован 12.  октобра 2021. године

Конкурсна документација:

Попуњен пријавни лист 
– Оверена фотокопија дипломе или сведочанства о завршеном средњем образовању
– Мотивационо писмо
– Портфолио
– Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс: 5,000.00 динара

жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 53-112

Упис примљених кандидата обавиће се 14. и 15. октобра 2021. године, у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд, канцеларији број 8, од 10 до 14 часова

Портфолио

Портфолио за кратки програм студија 3Д дизајн видео игара се састоји од најмање три пројекта (пројекти се представљају кроз дигиталне слике, рендере и/или видео записе) кроз које кандидати показују склоност ка областима које се изучавају на овом програму.

Портфолио за кратки програм студија Звук у видео играма чини најмање један рад кроз који кандидат показује склоност ка областима које се изучавају на овом кратком програму. Радови се достављају у форми аудио или аудио-визуенлног записа максималног трајања до 10 минута. У случају да рад премашује наведено трајање, неопходно је да кандидат изабере један исечак који сматра најрепрезинтативнијим, а који не премашује наведено трајање.

Пријемни испит

Испит провере склоности и способности ће бити реализован 12. октобра 2021.

Испит провере склоности и способности полаже се пред комисијом коју чини наставници и сарадници који су укључени у реализацију програма.

На кратком програму 3Д дизајн видео игара комисија оцењује:

– портфолио – радове које је кандидат предао приликом пријаве на конкурс (до 50 поена),
– ставове кандидата о савременим тенденцијама у области ликовних и визуелних уметности, као и креативним индустријама (до 20 поена),
– ликовну и информатичку писменост до (20 поена) и
– успех у претходном образовању (до 10 поена – општи успех током средњег образовања помножен са 2).

На кратком програму Звук у видео играма испит провере склоности и способности се састоји из два дела. На основу портфолиа, у првом делу, комисија процењује предиспозиције и склоности кандидата за успешно похађање наставе на овом програму. Да би приступио другом делу испита провере склоности и способности кандидат мора да оствари минимално 31 поен од могућих 60.

Други део испита провере склоности и способности је разговор (интервју) са кандидатима. Комисија оцењује:

– портфолио – радове које је кандидат предао приликом пријаве на конкурс (до 60 поена),
– ставове кандидата о савременим тенденцијама у области дизајна звука као и креативних индустрија –  разговор са кандидатима (до 30 поена) и
– успех у средњем образовању (до 10 поена – општи успех током средњег образовања помножен са 2).

Упис кандидата

Упис кандидата ће се обавити 14. и 15. октобра 2021.

Редослед кандидата за упис на кратки програм студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности. Кандидат може освојити највише 100 бодова. Да би кандидат био уписан на програм мора да оствари минимално 51 поен. Кандидати се рангирају до броја кандидата чији упис је планиран. У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

По обављеном пријемном испиту, ранг листа се истиче на огласној табли најкасније 24 часа по обаљеном пријемном испиту. Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом и Статутом Универзитета уметности. Кандидат може да поднесе приговор ректору у року од 36 часова од објављивања ранг листе. Ректор доноси одлуку по приговору у року од 24 часа по добијању приговора. Право на упис имају кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Потребна документација за упис:

– Оверена фотокопија дипломе или сведочанства о завршеном средњем образовању
– доказ о уплати прве рате школарине за школску годину на жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 89-100
– Фотокопија извода из матичне књиге рођених
– 1 фотографија формата 3,5 x 4,5 цм за потребе студентске службе

Школарина

Висина школарине за кратке програме студије у школској 2021/2022. години за студенте који се сами финансирају износи 96.000 динара. Висина школарине за стране држављане из суседних земаља (Републике Мађарске, Румуније, Републике Бугарске, Републике Македоније, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Црне Горе) у школској 2021/2022. години износи 120.000 динара,  а за стране држављане износи 1200 Еура.

Школарина се уплаћује приликом уписа на кратки програм студија и то у целости или у три једнаке рате. Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру кратког програма студија – настава, вежбе, консултације и испити), једног уверења о похађању кратког програма студија, један препис положених испита и остварених оцена и једно уверење о завршеном кратком програму студија.