Студентски парламент

Према Закону о високом образовању студенти су партнери у систему високог образовања и имају могућност да се активно укључе у процес доношења одлука, подизања квалитета студија и унапређења услова студирања. Један од најбољих начина да студенти заступају своје интересе јесте укључивање у рад Студентског парламента.

Студентски парламент Универзитета уметности јесте орган Универзитета. Мандат чланова Студентског парламента траје две године.

Делатност Студентског парламента је заступање и заштита права и интереса свих студената и разматрање питања и активности од интереса за студенте Универзитета. Рад Студентског парламента је јаван.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента Универзитета имају сви студенти Универзитета уписани на студије у академској години у којој се бира Студентски парламент.

Избори за Студентски парламент Универзитета и студентске парламенте факултета у саставу Универзитета одржавају се у априлу месецу сваке друге године.

Студентски парламент Универзитета броји 9 чланова, по два представника студената факултета уметности и један представник студената Универзитета уметности. Студентски парламент Универзитета може се повећати за још три члана и то: један из групције студената са хендикепом а два из реда студената мањинских група (националне, сексуалне, верске и др.).

 

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ – изводи

ПРЕДМЕТ ЗАКОНА

Члан 4. (извод)
Делатност високог образовања заснива се на следећим принципима:
9) учешће студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са питањима која су од значаја за квалитет наставе;

ОРГАНИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Члан 60.
Високошколска установа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и студентски парламент.

СТРУЧНИ ОРГАНИ

Члан 65.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформи студијских програма, аналиѕи ефикасности студирања и утврђивања ЕСПБ будова, у стручним органима и њиховим телима учествују представници студената.
У стручним органима из претходног става студенти чине 20% чланова, а у њиховим телима чине 20% чланова.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Члан 66.
Студентски парламент је орган високошколске установе и високошколске јединице која има орган управљања и уписане студенте.
Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом високошколске установе.
Право да бирају и буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти високошколске установе, односно високошколске јединице, уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент.
Мандат чланова студентског парламента траје две године.
Избор чланова студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем.
У циљу остваривања права и заштите интереса, студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе, односно високошколске јединице, као и у органима других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са статутом установе.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА

Члан 101.
Студент високошколске установе има права и обавезе утврђене овим законом и општим актом високошколске установе.

Студент има право:
1) на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;
2) на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије;
3) на квалитетно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом;
4) на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;
5) на повластице које произилазе из статуса студента;
6) на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;
7) на образовање на језику националне мањине, у складу са законом;
8) на различитост и заштиту од дискриминације;
9) на поштовање личности, достојанства, части и угледа;
10) да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе високошколске установе.

Студент је дужан да:
1) испуњава наставне и предиспитне обавезе;
2) поштује опште акте установе;
3) поштује права запослених и других студената у високошколској установи;
4) учествује у доношењу одлука у складу са законом.

Правилник о раду Студентског парламента

Чланови Студентског парламента

Контакт Студентског парламента