Правна акта

• Правилник о измени Правилника о упису на други и трећи степен академских студија pdf
• Правила о измени Правила студирања на интердисциплинарним студијама Универзитета уметности pdf
• Правилник о условима и поступку доделе звања и права професора емеритуса pdf
• Статут Универзитета уметности – пречишћен текст (јануар 2017) pdf
• Одлука о именовању радне групе за израду плана интегритета у другом циклусу pdf
• Правилник о употреби печата и штамбиља на Универзитету уметности у Београду pdf
• Правилник о измени Правилника о раду pdf
• Правилник о међународној мобилности pdf
• Правилник о Летњој уметничкој школи pdf
• Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Универзитету уметности у Београду pdf
• Правилник о начину подршке студентима УУ pdf
• Акт о реорганизацији Универзитета уметности у Београду word pdf
• Информатор о раду Универзитета уметности pdf
• Правилник о установљавању и додељивању признања Универзитета уметности у Београду pdf
• Правилник о давању сагласности за рад word pdf
• Листа конкурентских високошколских установа pdf
• Правилник о раду word pdf
• Кодекс понашања и одевања Универзитета уметности pdf
• Кодекс професионалне етике Универзитета уметности pdf
• Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета уметности pdf
• Стратегија обезбеђења квалитета word pdf
• Правилник о набавкама Универзитета уметности pdf
• Правилник о дипломи и додатку дипломи – Пречишћен текст pdf
• Правилник о ангажовању гостујућег професораpdf
• Правилник о упису на други и трећи степен академских студијаpdf
• Правила заштите од пожара pdf
• План и поступак евакуације из просторија Универзитета уметности pdf
• Правилник о јединственим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета уметности pdf
• Правилник о ваннаставним активностима студената Универзитета уметности у Београду pdf