Издавање дипломе

Процедура издавања дипломе и додатка дипломи подразумева да се попуњен формулар пошаље на e-mail: koordinator.is@arts.bg.ac.rs заједно са скенираном потврдом о уплати накнаде за издавање дипломе и додатка дипломи.

Захтев за издавање дипломе у word формату

 

Упутство за уплату у динарима:
Накнада за издавање дипломе и додатка дипломи уплаћује се попуњавањем општих уплатница на жиро рачун Универзитета уметности, са назнаком сврхе дознаке.
Жиро рачун Универзитета уметности: 840-1840666-49
Прималац: Универзитет уметности у Београду

 Сврха уплате  Број модела  Позив на број  Износ у РСД  Износ у EUR
 Издавање дипломе и додатка дипломи на српском језику  97  56-111  5.000,оо
 Издавање дипломе и додатка дипломи на енглеском језику  97  53-112  – 100*
Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи на српском језику  97  50-113  10.000,оо
 Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи на енглеском језику  97  56-114 200*

 

*Студент који жели да му се изда диплома и додатак дипломи, односно дупликат дипломе и додатка дипломи на енглеском језику, може да уплати противредност 100 EUR, односно 200 EUR у динарима по продајном курсу Народне банке Србије на дан уплате. Студенти који плаћају из иностранства инструкције за плаћање могу да добију путем e-mail-а: finansije@arts.bg.ac.rs