Признавање страних исправа

Признавање страних високошколских исправа

 

Поступак признавања покреће се подношењем два примерка Захтева за признавање стране високошколске исправе који се заједно са пратећом документацијом доставља на адресу: Ректорат Универзитетa уметности, Београд, Косанчићев венац 29, први спрат, соба бр. 44, сваким радним даном од 10 до 15 часова.

Уз Захтев се прилажу:
1. два примерка оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи;
2. два примерка превода документа из тачке 1, оверених од стране овлашћеног судског тумача;
3. два примерка оверене фотокопије списка положених испита (у случају поступка признавања дела студијског програма);
4. два примерка превода списка положених испита из тачке 3, оверених од стране овлашћеног судског тумача;
5. доказ о плаћеним трошковима поступка;
6. доказ о уплаћеној републичкој административној такси;
7. доказ о насталој промени имена или презимена.

Кандидат који покреће поступак ради наставка образовања на докторским академским студијама прилаже још и:
1. два примерка оверене фотокопије дипломе са првог нивоа високог образовања (основне академске студије) и додатка дипломи;
2. два примерка превода дипломе са првог нивоа високог образовања (основне академске студије) и додатка дипломи оверених од стране овлашћеног судског тумача.

Уколико у тренутку покретања поступка признавања кандидату није издата диплома, он подноси Уверење о дипломирању или другу јавну исправу о успешно завршеном програму високог образовања, која је привременог карактера и служи за утврђивање права њеног носиоца до издавања дипломе. Кандидат је у обавези да у року од годину дана од тренутка издавања привременог решења о признавању стране исправе, Универзитету уметности достави две оверене фотокопије дипломе и оригинални примерак на увид.

У изузетним случајевима, комисија може да уважи и документацију на енглеском језику. Уколико успешно положи пријемни испит, кандидат је дужан да за потребе уписа, а најкасније до почетка наставе, достави документацију на српском језику.

Контакт особа:
Весна Пауновић Здравкова, стручни сарадник са правне послове
тел. 011/2625 955
Email: vesna.paunovic@arts.bg.ac.rs