Признавање страних исправа

Признавање страних високошколских исправа

1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• Писани захтев
• Уплата трошкова за признавање дипломе
• Уплата трошкова републичке административне таксе
• Оригинал високошколске исправе + 3 фотокопије
• Оверени превод високошколске исправе (од овлашћеног судског тумача), у 3 примерка
• Оверени превод додатка дипломи (ако је издат) и/или програм студија curriculum – по могућству и на енглеском језику
• Завршни рад, дипломски, магистарски или докторски (уколико постоји)

2. Документацију доставити лично: Ректорат Универзитетa уметности, Београд, Косанчићев венац 29, први спрат, соба бр. 44, уторком и петком од 10 до 14 часова.
Молимо Вас да свој долазак претходно најавите телефоном.

3. Контакт особа: сп. Даниела Ћетковић, стручни сарадник за правне послове, тел. 011/2625-837

Детаљније упутство о признавању страних високошколских исправа

Захтев за признавање стране високошколске исправе