КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ СТУДИЈА У ШК. 2024/2025.

9. маја 2024

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
расписује

 

КОНКУРС

 

за упис студената у прву годину
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ
 2024/2025.

Мастер академске студије:

Културна политика и менаџмент: до 28 студента (минимум 17 уписаних/2 буџетска места)
УНЕСКО катедра (програм на енглеском језику)
Уметност и дизајн видео-игарадо 30 студената (минимум 10 уписаних/5 буџетских места) 

Докторске академске студије уметности:

Вишемедијска уметност
до 10 студената (минимум 4 уписаних)
Дигитална уметностдо 10 студената (минимум 4 уписаних)   

Докторске академске студије:

Теорија уметности и медија
до 10 студената (минимум 4 уписаних)

НАПОМЕНА: Кандидати ће бити уписани под условом да пријемни испит положи минималан број кандидата

Услови за упис:

Мастер академске студије

Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили:

1. четвoрогодишње академске основне студије, односно стекли 240 бодова ЕСПБ
2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (2005)
3. доказ о знању енглеског језика само за упис на мастер програм Културна политика и менаџмент

Докторске академске студије уметности

Докторске академске студије уметности могу уписати кандидати који су завршили:

1. завршене мастер академске студије у пољу уметности (300 ЕСПБ) или сродни програми, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
2. основне уметничке студије или основне студије у пољу уметности (300 ЕСПБ) или сродни програми по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
3. магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању

Изузетно, лица која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на интердисциплинарне докторске академске студије уметности, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из дипломског/завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита

Докторске академске студије

Докторске академске студије могу уписати кандидати који су завршили:

1. мастер академске студије, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8.5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању  са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске академске студије омогућиће се полагање испита, ако су у периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за студије, објавили:

– научну или теоријску монографску књигу или
– монографски каталог или
– најмање пет научних студија и расправа или
– најмање пет студија, уводних текстова или опсежних критика које се односе на изложбе, фестивале, концерте, театарске представе, перформансе, пројекције, вишемедијске презентације, културну политику, организацију уметничких манифестација и слично;

НАПОМЕНА: Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси испитна комисија најкасније 24 сати пре одржавања пријемног испита.

Пријављивање на конкурс

Конкурс за упис на Интердисциплинарне студије у школској 2024/2025. се расписује 9. маја 2024. за све студијске програме на интернет страници Универзитета и важи до попуне слободних места у октобарском року.

Календар рокова:

 Јунски уписни рок
(Односи се само на МАС Културна политикa и менаџмент):
– пријем конкурсне документације од 10. до 14. јуна 2024. године
– пријемни испит се одржава 21. јуна 2024. године
– упис се обавља од 27. јуна до 2. јула 2024. године

Септембарски уписни рок
(Односи се на све студијске програме):
– Пријем конкурсне документације за све програме од 26. августа до 6. септембра 2024. године.
– Пријемни испити се одржавају према распореду: 13, 16 и 17. септембра 2024. године:

МАС Културна политика и менаџмент: 13. септембар
МАС Уметност и дизајн видео-игара: 16. септембар
ДАС Теорија уметности и медија: 16. септембар
ДАС Дигитална уметност: 17. септембар
ДАС Вишемедијска уметност: 17. септембар

– Упис на све студијске програме од 19. до 24. септембра 2024. године.

Октобарски уписни рок
(Односи се на све студијске програме):

– Пријем конкурсне документације од 26. септембра до 4. октобра 2024. године
– Пријемни испити се одржавају према распореду: 8, 9 и 11. октобра 2024. године:

МАС Уметност и дизајн видео-игара: 8. октобар
ДАС Дигитална уметност: 9. октобар
ДАС Вишемедијска уметност: 9. октобар
ДАС Теорија уметности и медија: 9. октобар
MAС Културна политика и менаџмент: 11. октобар

 –   Упис на све програме je 10. и 11. октобра 2024. године, а за преостала места на MAС Културна политика и менаџмент упис је 15. и 16. октобра 2024.

Конкурсна документација:

1) Попуњен пријавни лист у два примерка
2) Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном школовању
3) Оверена фотокопија додатка дипломе или препис оцена са претходних студија
‘4) Мотивационо писмо
5) Биографија /CV
6) Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс:  5.000.оо динара на жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 53-112

Попуњен пријавни лист (у Word формату) пошаљите на studentska.sluzba@arts.bg.ac.rs

Кандидати који су студије завршили у иностранству обавезно прилажу Уверење о признатој страној високошколској исправи или потврду о предатом захтеву за признавање стране високошколске исправе. Више о поступку признавања на линку: http://www.arts.bg.ac.rs/studije/priznavanje-isprava/

Конкурсна документција се може предати лично у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Центар за интердисциплинарне студије, канцеларија бр. 8 у приземљу, или послати поштом на адресу: Универзитет уметности, Центар за интердисциплинарне студије, Косанчићев венац 29, 11000 Београд са назнаком: Пријава на Конкурс у школској 2024/2025.

– Портфолио / писани радови:

Кандидати који конкуришу за упис на уметничке мастер и докторске студије обавезно прилажу у свом портфолију реализоване уметничке радове или радове који показују склоност кандидата ка областима које се изучавају на одређеном студијском програму.

Кандидати који конкуришу за упис на научне докторске студије, а не испуњавају услов просечне оцене,  могу приложити писане радове из релевантних области.

Избор кандидата

 Избор кандидата заснован је на процени конкурсне документације у целини – вреднује се успех постигнут у претходном образовању и успех постигнут на пријемном испиту.

Кандидат може да оствари 100 поена, и то:

1. за упис на мастер академске студије:
успех у претходном школовању највише 30 поена
успех на пријемном испиту највише 70 поена

2. за упис на докторске уметничке студије:
успех у претходном школовању највише 30 поена
успех на пријемном испиту највише 70 поена

3. за упис на докторске научне студије:
успех у претходном школовању највише 40 поена
успех на пријемном испиту највише 60 поена.

Пријемни испит

Пријемни испити се одржавају у јуну (само за мастер програм Културна политика и менаџмент), септембру и октобру према горе назначеном календару.

Пријемни испит је усмени, писмени или у форми видео интервјуа и представља општу оцену кандидата.

Право на рангирање на ранг листи за мастер студије стиче кандидат који је положио пријемни испит, тј. остварио 
36 и више поена на пријемном испиту односно у збиру најмање 54 поена.

Право на рангирање на ранг листи за докторске уметничке студије стиче кандидат који је положио пријемни испит, 
тј. остварио 36 и више поена на пријемном испиту односно у збиру најмање 62 поена.

Право на рангирање на ранг листи за докторске научне студије има кандидат који је положио пријемни испит, тј. 
остварио 31 и више поена на пријемном испиту односно у збиру најмање 65 поена.

По обављеном пријемном испиту ранг листа се истиче на огласној табли најкасније 24 часа по обављеном 
пријемном испиту. Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом Универзитета уметности и Правилима студирања на ИС. Кандидат може да поднесе приговор ректору у року од 36 часова од објављивања ранг листе. Ректор доноси одлуку по приговору у року од 24 часа по добијању приговора.

Коначне ранг листе се формирају у октобру. Уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Буџетска места на мастер студијама се додељују према коначној ранг листи.

Упис на студије

Упис у кандидата који су положили пријемни испит обавља се у јуну (само за мастер програм Културна политика и менаџмент), септембру или октобру према горе назначеном календару. Коначна ранг листа кандидата се формира у октобру. Упис се врши у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд (канцеларија број 8, од 10 до 12 часова).

Потребна документација за упис:

– 2 фотографије формата 3,5 x 4,5цм
– доказ о уплати трошкова уписа у прву годину у износу 3.000 динара на жиро рачун број 840-1840666-49; број модела 97;  позив на број 89-100
– фотокопија извода из матичне књиге рођених
– доказ о уплати прве рате школарине (школарина се плаћа у четири једнаке рате) за школску 2024/25. годину на жиро рачун Универзитета уметности број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 89-100, сврха уплате: износ прве рате школарине за 2024/25 (видети табелу са ценама школарине)

Школарина

Школарина се уплаћује приликом уписа на студије у целости или у четири једнаке рате. Доказ о уплати прве рате се прилаже приликом уписа.

Напомена: О броју буџетских места на мастер студијама одлуку даје Министарство просвете Републике Србије.

програми докторских студија ШКОЛАРИНА ЗА 2024/25
за домаће држављане за стране држављане
ДАУС – ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ  240.000,оо динара 2.500 €
ДАУС – ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ  240.000,оо динара 2.500 €
ДАС – ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  200.000,оо динара  1.700 €

 

програми мастер студија ШКОЛАРИНА ЗА 2024/25
за домаће држављане за стране држављане
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
И МЕНАЏМЕНТ
 210.000,оо динара 2.300 €
Категорија 1* 
2.100 €
Категорија 2**
УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН ВИДЕО ИГАРА 270.000,оо динара

(90.000 по семестру)

3.000 €

(1000 € по семестру)

 

* Северна Европа: Белгија, Холандија, Луксембург, Данска, Шведска, Норвешка, Исланд, Немачка, Француска, Аустрија, Велика Британија, Ирска, Швајцарска, Лихтенштајн, Монако, Ватикан, Естонија, Летонија, Литванија, Белорусија, Грчка, Турска, Кипар, Молдавија, Италија, Украјна, Чешка, Пољска, Словачка, САД; Аустралија и Нови Зеланд; Јужна Америка; Азија и Русија.

** Регион Балкана: Хрватска, Словенија, Бугарска, Румунија, Мађарска, Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, БиХ; и државе Афричког континента.

 

Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената).

Школарина покрива и трошкове издавања по једног уверења студентима, и то за:
(а) остварење права на породичну пензију,
(б) регулисање војне обавезе,
(в) регулисање права на повлашћени превоз,
(г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања,
(д) један транскрипт оцена,
(ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.