КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШК. 2021/2022. ГОДИНИ

17. септембра 2021
Интердисциплинарне академске студије

ПРИЈАВНИ ЛИСТ за школску 2021/2022. годину
INTERNATIONAL APPLICATION FORM 2021/2022

КОНКУРС
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШК. 2021/2022. ГОДИНИ

 

Мастер студије:

Културна политика и менаџмент – до 28 студената
УНЕСКО катедра и Универзитет Лион 2
(минимум 17 уписаних од тога 2 буџетска)
(програм на енглеском језику)

Теорија уметности и медија – до 10 студената
(минимум 5 уписаних од тога 1 буџетски)

Уметност и дизајн видео-игара – до 30 студената
(до 15 буџетских места)

Докторске уметничке студије:

Вишемедијска уметност – до 10 студената
(минимум 4 уписаних)

– Дигитална уметност – до 10 студената
(минимум 4 уписаних)

Докторске научне студије:

Теорија уметности и медија – до 10 студената
(минимум 4 уписаних)

НАПОМЕНА: Кандидати ће бити уписани под условом да пријемни испит положи минималан број кандидата

Услови за упис:

Мастер академске студије 

Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили:

 1. четвoрогодишње академске основне студије, односно који су стекли 240 ЕСПБ;
 2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (2005)
 3. доказ о знању енглеског језика само за упис на мастер програм Културна политика и менаџмент

 Докторске уметничке студије 

Докторске уметничке студије могу уписати кандидати који су завршили:

 1. мастер уметничке академске студије или мастер академске студије у области архитектуре, односно стекли 300 ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9 из дипломског рада
 2. основне уметничке студије или основне студије архитектуре по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9 из дипломског рада
 3. магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Изузетно, лица која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске академске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из дипломског/завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Докторске научне студије 

Докторске научне студије могу уписати кандидати који су завршили:

 1. мастер академске студије, односно стекли 300 ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8.5 и најмање оценом 9 из дипломског рада
 2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада.

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске научне студије омогућиће се полагање пријемног испита, ако су у периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за студије, објавили:

– научну или теоријску монографску књигу или
– монографски каталог или
– најмање пет научних студија и расправа или
– најмање пет студија, уводних текстова или опсежних критика које се односе на изложбе, фестивале, концерте, театарске представе, перформансе, пројекције, вишемедијске презентације, културну политику, организацију уметничких манифестација и слично;

НАПОМЕНА: Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси испитна комисија најкасније 24 сати пре одржавања пријемног испита.

Пријављивање на конкурс

Конкурс за упис на Интердисциплинарне студије у школској 2021/2022. се расписује 10. маја 2021. за све студијске програме на интернет страници Универзитета и важи до попуне слободних места у октобарском року.

Календар рокова:

Конкурс се расписује 10. маја 2021. за све студијске програме.

Јунски уписни рок за мастер програм Културна политика и менаџмент:
пријем конкурсне документације од 15. до 17. јуна 2021. године
– пријемни испити се одржавају од 18. до 21. јуна 2021. године
– упис се обавља oд 23. до 25. јуна 2021. године.

Септембарски уписни рок (сви студијски програми):
Конкурс се расписује (обнавља) 1. јула 2021. године за све студијске програме и за упражњена места на студијском програму Културна политика и менаџмент.

пријем конкурсне документације за све програме од 6. до 9. септембра 2021. године
– пријемни испити се одржавају се према распореду : 10, 13, 14, и 15. септембра 2021. године:
Културна политика и менаџмент 10. и 13. септембар
Мастер Теорија уметности и Медија и Уметност и дизајн видео игара 14. септембар
Докторске студије, сви програми 15. септембар
– упис на мастер студије 16. и 17. септембра 2021. године.
– упис на докторске студије 20. и 21. септембра 2021. године.

Октобарски уписни рок (сви студијски програми):
Конкурс се расписује (обнавља) 22. септембра 2021. године за упражњена места на свим студијским програмима.

пријем конкурсне документације од 4. до 7. октобра 2021. године
– пријемни испити се одржавају према распореду 8, 11 и 12 октобра 2021. године:
Културна политика и менаџмент 8. и 11. октобар
Мастер Теорија уметности и медија и Уметност и дизајн видео игара 11. октобар
Докторске студије, сви програми 12. октобар
– упис на све програме 14. и 15. октобра 2021. године.

Додатни октобарски уписни рок:
Конкурс се расписује (обнавља) 15. октобра 2021. године за упражњена места на програму Уметност и дизајн-видео игара.

 пријем конкурсне документације од 21. до 22. октобра 2021. године
– пријемни испит се одржава 25. октобра 2021. године:
– упис се обавља 27. и 28. октобра 2021. године.

 Конкурсна документација

 1. Попуњен пријавни лист у два примерка
 2. Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном школовању
 3. Оверена фотокопија додатка дипломе или препис оцена са претходних студија
 4. Мотивационо писмо
 5. Биографија/CV
 6. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс:  5.000.оо динара
  жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 53-112

 

Попуњен пријавни лист (у Word формату) пошаљите на studentska.sluzba@arts.bg.ac.rs

Кандидати који су студије завршили у иностранству обавезно прилажу Уверење о признатој страној високошколској исправи или потврду о предатом захтеву за признавање стране високошколске исправе. Више о поступку признавања на линку: http://www.arts.bg.ac.rs/studije/priznavanje-isprava/

Конкурсна документција се може предати лично у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Центар за интердисциплинарне студије, канцеларија бр. 8 у приземљу или послати поштом на адресу: Универзитет уметности, Центар за интердисциплинарне студије, Косанчићев венац 29, 11000 Београд са назнаком: Пријава на Конкурс у школској 2021/2022.

Портфолио / писани радови

Кандидати који конкуришу за упис на уметничке мастер и докторске студије обавезно прилажу у свом портфолију реализоване уметничке радове или радове који показују склоност кандидата ка областима које се изучавају на одређеном студијском програму.

Кандидати који конкуришу за упис на научне докторске студије, а не испуњавају услов просечне оцене, могу приложити писане радове из релевантних области.

Избор кандидата

Избор кандидата заснован је на процени конкурсне документације у целини – вреднује се успех постигнут у претходном образовању и успех постигнут на пријемном испиту.

Кандидат може да оствари 100 поена, и то:

1. за упис на мастер академске студије:
– успех у претходном школовању највише 30 поена
– успех на пријемном испиту највише 70 поена

2. за упис на докторске уметничке студије:
– успех у претходном школовању највише 30 поена
– успех на пријемном испиту највише 70 поена

3. за упис на докторске научне студије:
– успех у претходном школовању највише 40 поена
– успех на пријемном испиту највише 60 поена.

 Пријемни испит

Пријемни испити се одржавају у јуну (само за мастер програм Културна политика и менаџмент), септембру и октобру према горе назначеном календару.

Пријемни испит је усмени, писмени или у форми видео интервјуа и представља општу оцену кандидата.

Право на рангирање на ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит, тј. остварио 36 поена на пријемном испиту. Кандидат  може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 поена.

По обављеном пријемном испиту ранг листа се истиче на огласној табли најкасније 24 часа по обављеном пријемном испиту. Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом Универзитета уметности и Правилима студирања на ИС. Кандидат може да поднесе приговор ректору у року од 36 часова од објављивања ранг листе. Ректор доноси одлуку по приговору у року од 24 часа по добијању приговора.

Коначне ранг листе се формирају у октобру. Уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис. Буџетска места на мастер студијама се додељују према коначној ранг листи.

Упис на студије

Упис кандидата који су положили пријемни испит обавља се у јуну (само за мастер програм Културна политика и менаџмент), септембру или октобру према горе назначеном календару. Коначна ранг листа кандидата се формира у октобру. Упис се врши у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд (канцеларији број 8, од 10 до 12 часова).

Потребна документација за упис:

– 2 фотографије формата 3,5 x 4,5 cm
– доказ о уплати прве рате школарине за школску годину
жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 89-100
износ прве рате школарине: као у табели

Школарина

Школарина се уплаћује приликом уписа на студије у целости, у две или четири једнаке рате. Доказ о уплати прве рате се прилаже приликом уписа.

Напомена: О броју буџетских места одлуку даје Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

програми докторских студија ШКОЛАРИНА ЗА 2021/22
за домаће држављане за стране држављане
ДАУС – ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ  200.000,оо динара 2.500 €
ДАУС – ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ  200.000,оо динара 2.500 €
ДАНС – ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  180.000,оо динара  1.700 €

 

програми мастер студија ШКОЛАРИНА ЗА 2021/22
за домаће држављане за стране држављане
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
И МЕНАЏМЕНТ
 190.000,оо динара 2.000 €
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  160.000,оо динара  1.500 €
УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН ВИДЕО ИГАРА 240.000,оо динара

(80.000 по семестру)

3.000 €

(1000 € по семестру)

Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената).

Школарина покрива и трошкове издавања по једног уверења студентима, и то за:

(а) остварење права на породичну пензију
(б) регулисање војне обавезе
(в) регулисање права на повлашћени превоз
(г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања
(д) један транскрипт оцена
(ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.