КОНКУРС за упис студената у прву годину Интердисциплинарних студија УУ у шк. 2022/2023. години

27. јула 2022

КОНКУРС
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ

ПРИЈАВНИ ЛИСТ за школску 2022/2023. годину
INTERNATIONAL APPLICATION FORM 2022/2023

Мастер академске студије:

– Културна политика и менаџмент – до 28 студената
УНЕСКО катедра и Универзитет Лион 2 (минимум 17 уписаних од тога 2 буџетска)
(програм на енглеском језику)
– Теорија уметности и медија – до 10 студената
(минимум 6 уписаних од тога 1 буџетски)
– Уметност и дизајн видео-игара – до 30 студената
(до 5 буџетских места)

Докторске уметничке студије:

– Вишемедијска уметност – до 10 студената
(минимум 4 уписаних)
– Дигитална уметност – до 10 студената
(минимум 4 уписаних)

Докторске научне студије:

– Теорија уметности и медија – до 10 студената
(минимум 4 уписаних)
НАПОМЕНА: Кандидати ће бити уписани под условом да пријемни испит положи минималан број кандидата

Услови за упис:

Мастер академске студије 

Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили:

  1. четвoрогодишње академске основне студије, односно који су стекли 240 ЕСПБ;
  2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (2005)
  3. доказ о знању енглеског језика само за упис на мастер програм Културна политика и менаџмент

 Докторске уметничке студије 

Докторске уметничке студије могу уписати кандидати који су завршили:

  1. мастер академске студије у пољу уметности (300 ЕСПБ) или сродни програми, односно стекли 300 ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9 из дипломског рада
  2. основне уметничке студије или основне студије у пољу уметности  (300 ЕСПБ) или сродни програми по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и најмање  9 из дипломског рада
  3. магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Изузетно, лицима која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске академске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из дипломског/завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Докторске научне студије 

Докторске научне студије могу уписати кандидати који су завршили:

  1. мастер академске студије, односно стекли 300 ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8.5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
  2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада.

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске научне студије омогућиће се полагање испита, ако су у периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за студије, објавили:

– научну или теоријску монографску књигу или
– монографски каталог или
– најмање пет научних студија и расправа или
– најмање пет студија, уводних текстова или опсежних критика које се односе на изложбе, фестивале, концерте, театарске представе, перформансе, пројекције, вишемедијске презентације, културну политику, организацију уметничких манифестација и слично;

НАПОМЕНА: Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси испитна комисија најкасније 24 сата пре одржавања пријемног испита.

Пријављивање на конкурс

Конкурс за упис на Интердисциплинарне студије у школској 2022/2023. се расписује 9. маја 2022. за све студијске програме на интернет страници Универзитета и важи до попуне слободних места у октобарском року.

Календар рокова:

Конкурс се расписује 9. маја 2022. за све студијске програме.

Септембарски уписни рок:
Конкурс се расписује за све студијске програме осим за МАС Уметност и дизајн видео игара и ДАС Теорија уметности и медија који уписују студенте само у октобарском року

– пријем конкурсне документације за све програме од 8. до 13. септембра 2022. године
– пријемни испити се одржавају се према распореду : 16, 19, и 20. септембра 2022. године:
МАС Културна политика и менаџмент 16. и 19. септембар
МАС Теорија уметности и медија 19. септембар
ДАУС Дигитална уметност и ДАУС Вишемедијска уметност 20. септембар

– упис на све студијске програме од 13. до 29. септембра 2022. године.

Октобарски уписни рок (сви студијски програми):
Конкурс се расписује (обнавља) 22септембра 2022. године за упражњена места на свим студијским програмима.

 пријем конкурсне документације од 30. септембра до 4. октобра 2022. године
– пријемни испити се одржавају према распореду 7, 10, 11 и 12 октобра 2022. године:
МАС Културна политика и менаџмент: 7. и 10октобар
МАС Уметност и дизајн видео-игара: 10. октобар
ДАУС Дигитална уметност и ДАУС Вишемедијска уметност: 11. октобар
МАС Теорија уметности и медија и ДАС Теорија уметности и медија: 12. октобар 

– упис на све програме од 13. до 18. октобра 2022. године.

 

 Конкурсна документација

1. Попуњен пријавни лист у два примерка
2. Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном школовању
3. Оверена фотокопија додатка дипломе или препис оцена са претходних студија
4. Мотивационо писмо
5. Биографија/CV
6. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс:  5.000.оо динара
жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 53-112

Попуњен пријавни лист (у Word формату) пошаљите на studentska.sluzba@arts.bg.ac.rs

Кандидати који су студије завршили у иностранству обавезно прилажу Уверење о признатој страној високошколској исправи или потврду о предатом захтеву за признавање стране високошколске исправе. Више о поступку признавања на линку: http://www.arts.bg.ac.rs/studije/priznavanje-isprava/

Конкурсна документција се може предати лично у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Центар за интердисциплинарне студије, канцеларија бр. 8 у приземљу или послати поштом на адресу: Универзитет уметности, Центар за интердисциплинарне студије, Косанчићев венац 29, 11000 Београд са назнаком: Пријава на Конкурс у школској 2022/2023.

Портфолио / писани радови

Кандидати који конкуришу за упис на уметничке мастер и докторске студије обавезно прилажу у свом портфолију реализоване уметничке радове или радове који показују склоност кандидата ка областима које се изучавају на одређеном студијском програму.

Кандидати који конкуришу за упис на научне докторске студије, а не испуњавају услов просечне оцене, могу приложити писане радове из релевантних области.

Избор кандидата

Избор кандидата заснован је на процени конкурсне документације у целини – вреднује се успех постигнут у претходном образовању и успех постигнут на пријемном испиту.

Кандидат може да оствари 100 поена, и то:

1. за упис на мастер академске студије:
– успех у претходном школовању највише 30 поена
– успех на пријемном испиту највише 70 поена

2. за упис на докторске уметничке студије:
– успех у претходном школовању највише 30 поена
– успех на пријемном испиту највише 70 поена

3. за упис на докторске научне студије:
– успех у претходном школовању највише 40 поена
– успех на пријемном испиту највише 60 поена.

 Пријемни испит

Пријемни испити се одржавају у јуну (само за мастер програм Културна политика и менаџмент), септембру и октобру према горе назначеном календару.

Пријемни испит је усмени, писмени или у форми видео интервјуа и представља општу оцену кандидата.

Право на рангирање на ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит, тј. остварио 36 поена на пријемном испиту. Кандидат  може бити уписан као студент који се финансира из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис студената који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има остварених најмање 80 поена.

Ранг листа се истиче на огласној табли најкасније 24 часа по обављеном пријемном испиту. Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом Универзитета уметности и Правилима студирања на ИС. Кандидат може да поднесе приговор ректору у року од 36 часова од објављивања ранг листе. Ректор доноси одлуку по приговору у року од 24 часа по добијању приговора.

Коначне ранг листе се формирају у октобру. Уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис. Буџетска места на мастер студијама се додељују према коначној ранг листи.

Упис на студије

Упис кандидата који су положили пријемни испит обавља се у јуну (само за мастер програм Културна политика и менаџмент), септембру или октобру према горе назначеном календару. Коначна ранг листа кандидата се формира у октобру. Упис се врши у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд (канцеларији број 8, од 10 до 12 часова).

Потребна документација за упис:

– 2 фотографије формата 3,5 x 4,5 cm
– доказ о уплати трошкова уписа у прву годину у износу од 3.000 динара на жиро рачун број 840-1840666-49; број модела 97; позив на број 89-100
– фотокопија извода из матичне књиге рођених
– доказ о уплати прве рате школарине (школарина се плаћа у четири једнаке рате) за школску 2022/23. годину на жиро рачун Универзитета уметности број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 89-100. За износ прве рате школаринеза школску 2022/23. годину видети табелу са ценама школарине.

Школарина

Школарина се уплаћује приликом уписа на студије у целости или у четири једнаке рате. Доказ о уплати прве рате се прилаже приликом уписа.

Напомена: О броју буџетских места на мастер студијама одлуку даје Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

програми докторских студија ШКОЛАРИНА ЗА 2022/23
за домаће држављане за стране држављане
ДАУС – ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ  200.000,оо динара 2.500 €
ДАУС – ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ  200.000,оо динара 2.500 €
ДАУС – ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  180.000,оо динара  1.700 €

 

програми мастер студија ШКОЛАРИНА ЗА 2022/23
за домаће држављане за стране држављане
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
И МЕНАЏМЕНТ
 190.000,оо динара 2.000 €
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  160.000,оо динара  1.500 €
УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН ВИДЕО ИГАРА 240.000,оо динара(80.000 по семестру) 3.000 €(1000 € по семестру)

Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената).

Школарина покрива и трошкове издавања по једног уверења студентима, и то за:

(а) остварење права на породичну пензију,
(б) регулисање војне обавезе,
(в) регулисање права на повлашћени превоз,
(г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања,
(д) један транскрипт оцена,
(ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.


Програми докторских студија:

ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР
ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР

Програми академских – мастер студија:

MASTER STUDIES in CULTURAL POLICY AND MANAGEMENT (BROCHURE)
УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН ВИДЕО ИГАРА – ИНФОРМАТОР
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – МАСТЕР