Сенат Универзитета

Састав Сената Универзитета

Сенат је највиши стручни орган Универзитета.
Сенат има 21 члана:
1) ректора,
2) 3 проректора,
3) 4 декана факултета,
4) 12 чланова са факултета – по 3 са сваког факултета из редова редовних професора и
5) једног представника Центра интердисциплинарних студија Универзитета.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, као и о дисциплинској одговорности студената, Сенат чини 25 чланова. У тај број улазе 4 представника студената, које бира Студентски парламент Универзитета: студент-проректор, председник Студентског парламента, председник Већа студената и представник студената за праћење квалитета наставе.

Мандат чланова Сената траје три године.
Изузетно, мандат чланова Сената – представника студената траје једну годину.

Када Сенат одлучује о избору наставника, његовој седници мора присуствовати најмање 15 чланова, од којих најмање 3 са факултета с којег се наставник бира.

Чланови Сената:

1) ректор:
• мр Зоран Ерић, ред. проф.

2) проректори:
• др ум. Милета Продановић, ред. проф.
• мр Растко Ћирић, ред. проф.
• др Мирјана Николић, ред. проф.

3) декани факултета:
• мр Љиљана Несторовска, ред. проф. ФМУ
• др ум. Димитрије Пецић, ред. проф. ФЛУ
• Зоран Блажина, ред. проф. ФПУ
• Милош Павловић, ред. проф. ФДУ

4) чланови факултета:
ФМУ:
• мр Гордана Матијевић Недељковић, ред. проф.
• мр Милош Заткалик, ред. проф.
• др Гордана Каран, ред. проф.
ФЛУ:
• др ум. Бранко Раковић, ред. проф.
• мр Здравко Јоксимовић, ред. проф.
• др Никола Шуица, ред. проф.
ФПУ:
• Јасна Драговић, ред. проф.
• Даниела Фулгоси, ред. проф.
• Ранко Бочина, ред. проф.
ФДУ:
• др Невена Даковић, ред. проф.
• мр Миодраг Медиговић, ред. проф.
• Драгутин Ћирковић, ред. проф.

5) представник Центра интердисциплинарних студија Универзитета:
• др Милена Драгићевић Шешић, ред. проф.

6) представници студената:
• Катарина Ињац, студент-проректор (ФПУ)
• Стефан Лукић, председник Студентског парламента (ФПУ)
• Ирена Петковић, председник Већа студената (ФЛУ)
• Јелена Круљ, представник студената за праћење квалитета наставе (ФМУ)

Одлуке Сената Универзитета

Избори у звања