Мастер студије

На мастер студијама Факултета ликовних уметности реализује се студијски програм Ликовне уметности са четири модула – Сликарство, Вајарство, Графика и Нови медији.
Трајање:
2 семестра

ЕСПБ: 60
Језик: српски

Ликовне уметности (4 модула):

Сликарство
На мастер студијама студенти настављају рад на главним и изборним предметима, који омогућавају унапређење већ усвојених знања и вештина. Као и на основним студијама, практичан рад је најзаступљенији, али поетика остаје у избору студента, а задаци и коректуре професора се индивидуализују у односу на појединачног студента. Студент стиче компетенције за уметнички самостални и тимски рад, али и за рад у настави у основним и средњим школама, као и у установама културе.

МАС Сликарство – листа предмета

Вајарство
Настава се изводи у правцу ширег упознавања са традиционалним и савременим поступцима и продубљивања знања о њима, као и развоја аналитичког и критичког промишљања ради успостављања сопствене ликовне поетике. Након ових студија стичу се компетенције за извођење скулптура у традиционалним скулпторским материјалима, као и у проширеном пољу, у оквиру осталих ливачких техника. Студент је способан да користи најсавременија средства изражавања у визуелним уметностима и да одговори на све захтеве тродимензионалних просторних концепата, од класичне скулптуре и захвата у екстеријеру до савремених синтетичких начина изражавања.

МАС Вајарство – листа предмета

Графика
Мастер студије конципиране су као продубљивање и проширивање индивидуалног ликовног језика, кроз подстицање студената да развију сопствену ликовну поетику у смислу личне иконографије. У току првог семестра, посебан је нагласак на овладавању свим графичким техникама и потпуно професионалном односу према материјалу и технологији. То има за циљ да у другом семестру студент одреди графичку технику која највише одговара његовој ликовној замисли.

МАС Графика – листа предмета

Нови медији
Програмски модул Нови медији обрађује хетероген скуп експерименталних уметничких приступа, методологија и културне феноменологије, који су настајали од половине 20 века до данас.

Осмишљен је на основу двадесетогодишњег уметничког, ауторског и педагошког искуства у истраживању новомедијске уметности.Заснован је на прожимању фундаменталних ликовних вештина—пре свега цртања—и опсежног уметничког образовања које одликује образовни имиџ ФЛУ, са сложеним поетикама, методологијама и техникама новомедијске уметности. Логистички је флексибилан и уважава постојеће материјалне услове имајући у виду развојну стратегију коју налаже новомедијско уметничко образовање.

Курикулум програма Нови медији представља усклађену комбинацију уметничких, теоријско-уметничких и друштвено‑хуманистичкихпредмета.Специфични предмети на програму су Увод у новомедијску уметност, Трансмедијска истраживања, Технологија нових медија и Дискурзивне праксе уметности и медија.Трансмедијска истраживања је главни уметнички предмет на овом програму.Ова структура специфичних предмета је платформа за реализацију квалитетне наставе, за развој курикулума увођењем нових, специфично профилисаних предмета и за академско-техничку сарадњу са другим институцијама.

МАС Нови медији – листа предмета