Студијски програми

Програми академских – мастер студија:
• Теорија уметности и медија;
• Културна политика и менaџмент (интеркултурализам и медијација на Балкану).
UNESCO катедра, заједнички програм са Универзитетом Лион 2, Лион, Француска
• Meђународно истраживање извођачких уметности ЕRASMUS MUNDUS MAIPR

Програми научних докторских студија:
• Теорија уметности и медија.

Програми уметничких докторских студија:
• Вишемедијска уметност;
• Дигитaлна уметност;

Теорија уметности и медија

Ниво и врста студија: Мастер академске студије .

Трајање студијског програма: 1 година, односно 2 семестра.

ЕСПБ: 60.

Циљ: Завршетком једногодишњег студијског програма Теорија уметности и медија студент стиче академски назив мастер теоретичар – уметност и медији и оспособљен је за научни теоријски, истраживачки и педагошки професионални рад у областима односа појединачних уметничких дисциплина, нових уметничких дисциплина као и медија и културе.

ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР МАСТЕР

 

Kултурна политика и менаџмент (интеркултурализам и медијација на Балкану)

UNESCO катедра, заједнички програм са Универзитетом Лион 2, Лион, Француска

Ниво и врста студија: Мастер академске студије

Трајање студијског програма: 1 година, односно 2 семестра.

ЕСПБ: 60.

Циљ:Завршетком једногодишњег студијског програма Културна политика и менаџмент студент стиче академски назив мастер менаџер – култура и медији и оспособљен је за научни и професионални рад на: развојним и стратешким пројектима у области културе, уметности и медија; репозиционирању постојећих и стварању нових културних/уметничких/медијских институција и организација; успостављању концепција и одговарајућих инструмената културне политике у сваком домену уметничког стваралаштва и културном развоју уопште; развијању и успостављању инструмената регионалне културне сарадње.
У основи студијског програма је идеја културне разноликости, а посебна пажња поклања се проблемима међукултурног дијалога и културне сарадње балканских земаља.

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ – ИНФОРМАТОР МАСТЕР

 

Meђународно истраживање извођачких уметности – ЕRASMUS MUNDUS MAIPR

Ниво и врста студија: Мастер академске студије

Трајање студијског програма: 1, 5 година, односно 3 семестра.

ЕСПБ: 120.

Циљ:Циљ студијског програма је интегрисање свих грана извођачких уметности, њихова контекстуализација у европском и глобалном социо-културном и економском окружењу, као и обогаћивање методологије њиховог истраживања. Посебан циљ програма је стварање стручњака са интернационалним и интеркултурним компетенцијама, будућих лидера у међународној сарадњи и пројектима у области извођачких уметности. Кроз иновативне интердисциплинарне истраживачке методе повезује се теоријско и практично знање студената и припрема наставак њиховог академског усавршавањау извођачких уметности.
Завршетком студијског програма Међународно истраживање извођачких уметности студент стиче академски назив мастер теориje извођачких уметности и оспособљен је за управљање уметничким и инеркултурним пројектима у области извођачких уметности.

 

Теорија уметности и медија

Ниво и врста студија: Докторске научне студије

Трајање студијског програма: 3 године

Број ЕСПБ: 180.

Циљ студијског програма: Студент након завршених докторских студија и одбрањене научне докторске дисертације стиче звање доктор наука о уметностима. Студент је стекао највише научно звање за научни и истраживачки интердисциплинарни рад о односима посебних уметничких дисциплина, о односима нових уметничких дисциплина, нових медија, те високе и популарне културе и уметности. Звање доктора наука о уметностима обезбеђује студенту компетенције за научни, истраживачки и педагошки рад на универзитету и научним институцијама.

ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР

 

Вишемедијска уметност

Ниво и врста студија: Докторске уметничке студије

Трајање студијског програма: 3 године, односно 6 семестара

Број ЕСПБ: 180.

Циљ студијског програма: Студијски програм Вишемедијска уметност је усмерен на самосталан интердисциплинарни уметничко истраживачки рад и изучавање теорије и модела вишемедијске уметности. Након завршених докторских студија и одбрањеног докторског уметничког пројекта, од студента се очекује да буде способан за самосталан интердисциплинарни истраживачки рад у области уметности, надградњу и усавршавање индивидуалне уметничке праксе као и за бављење специфичнним областима теоријско-практичног рада у вишемедијској уметности, образовању, медијима и култури.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР

 

Дигитална уметност

Ниво и врста студија: Докторске уметничке студије

Трајање студијског програма: 3 године, односно 6 семестара

Број ЕСПБ: 180.

Циљ: Студијски програм – Дигитална уметност је усмерен на интердисциплинарни уметничко истраживачки рад и изучавање теорија о уметностима. Након завршених докторских студија и одбрањеног докторског уметничког рада, од студента се очекује да буде способан за самосталан интердисциплинарни истраживачки рад у области дигиталних уметности, надградњу и усавршавање индивидуалне уметничке праксе као и за бављење специфичнним областима теоријско-практичног рада у уметностима, образовању, медијима и култури.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР
ВЕБ САЈТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: www.digitalartprogram.info