О студијама

Интердисциплинарне уметничке области:
• Вишемедијска уметност (докторске академске студије)
• Дигитална уметност (докторске академске студије)

Интердисциплинарне научне области:
• Теорија уметности и медија (мастер академске студије, докторске академске студије)
• Културна политика и менаџмент у култури (мастер академске студије)


Интердисциплинарна уметничка област – Вишемедијска уметност

Студије вишемедијске уметности охрабрују уметнике да истражују синтетизоване уметничке праксе.
Вишемедијска уметност означава најшире схваћену уметничку делатност здруживања медија различитих по дејству на чула (визуелни, звучни, тактилни), с обзиром на врсту знакова (нпр. музички и говорни) и на складиштење и обраду сигнала (магнетска трака, филм, видео, дигитални мултимедиј). Опсег здруживања медија обухвата све видове од пуке истовремености наступа до стапања у уметничку целину.

Студије вишемедијске уметности усмерене су ка развијању креативних могућности студената у тој области, проширивању теоријско-естетичког знања и развијању аналитичког и процењивачког промишљања.

Кроз предавања, практични рад у различитим медијима и индивидуални рад у сарадњи са ментором полазници истовремено развијају уметнички и научно-теоријски приступ у овој области уметничког стваралаштва.


Интердисциплинарна уметничка област – Дигитална уметност

Дигитална уметност је интердисциплинарна уметничка делатност чији је циљ уметничко изражавање кроз дигиталну технологију.
У времену дигиталне револуције технологија је изменила свет око нас, а за уметнике је отворила нови стваралачки медиј.

Студије дигиталне уметности на Универзитету уметности омогућују креативним полазницима да кроз рад у дигиталној технологији достигну своје уметничке циљеве. Коришћењем дигиталних видео и аудио средстава отвара се пут ка стварању уметничких дела у споју класичних техника са компјутерском анимацијом и дигиталним композитом.

Кроз предавања, практичну наставу и индивидуални рад у сарадњи са ментором полазници стичу највиши ниво знања, способности и компетенције за самостално и групно уметничко деловање коришћењем дигиталне технологије.

www.digitalartprogram.info
https://vimeo.com/user82717760


Интердисциплинарна научна област – Теорија уметности и медија

Студије теорије уметности и медија полазнике уводе у савремене токове и стремљења наука о уметностима и медијима, са акцентом на аналитичком и истраживачком раду, као и изучавању интердисциплинарних и мултимедијалних уметничких праксâ и теорија.

Примарни циљ студија јесте оспособљавање студената за интердисциплинарно теоријско, аналитичко, критичко бављење мултимедијалом, али се истовремено уметницима пружа прилика да прошире своја теоријска знања.

Интердисциплинарним и компаративним изучавањем савремене теорије уметности, увођењем нових теоријских гледишта, директним повезивањем са кретањима у теорији уметности на интернационалној сцени долази се до највишег степена научно-теоријског образовања.

Студенти се оспособљавају за научни рад, истраживање, анализу, интерпретацију и промишљање о уметностима и њиховом међусобном прожимању и преплитању.


Интердисциплинарна научна област – Културна политика и менаџмент

UNESCO катедра, заједнички програм са Универзитетом Лион 2, Лион, Француска

Студије културне политике и менаџмента у култури представљају програм специфичних професионалних усмерења у области менаџмента у култури и уметности, културне политике, комуникације и медија.

Студијски програм, који се одвија на енглеском и француском језику, стекао је међународни углед и титулу UNESCO катедре. Уз акредитацију два француска универзитета – Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (Université Pierre Mendès-France) i Université Lyon 2 и подршку других универзитета, професионалних организација и експерата из целе Европе, програм привлачи студенте из балканских земаља, али и студенте из Европе и широм света.

Посебну пажњу програм поклања питањима и проблемима комуникације и културне сарадње између балканских земаља, као и идеји културног плурализма.

Ове студије су јединствена прилика за међусобно упознавање и повезивање будућих креатора културне политике и менаџера развојних пројеката и културних / уметничких / медијских институција и организација у земљама Балкана. Њихов заједнички рад и сарадња са професорима међународног реномеа стварају изузетне услове за стално унапређивање наставног програма и процеса, као и за суштинску промоцију и имплементацију принципа културног плурализма на Балкану.

http://www.culturalmanagement.ac.rs/rs/