Докторске студије

Трајање: 6 семестара
ЕСПБ: 180
Језик: српски

Композиција

После завршених основних и мастер академских студија из композиције, докторске академске студије заокружују и завршавају образовни процес у овој области. Оне омогућавају како проширење већ стечених тако и стицање нових знања неопходних за постизање највиших домета у професионалном бављењу композиторским радом.

Композиција на докторским академским студијама оспособљава студената за композиторско стваралаштво на највишем нивоу у области камерне, симфонијске, концертантне, вокално-инструменталне, електро-акустичке и сценске музике. Овај студијски програм осмишљен је са циљем постизања врхунских компетенција у разумевању, примени, критичком промишљању и еволуцији различитих композиционих техника унутар савремених естетичких и поетичких уметничких концепата, те у креирању нових поетичких концепата уз развој високог степена уметничке индивидуалности и изражајности. Циљ програма је и оспособљавање студента за креативну примену стечених знања и вештина у педагошком раду на универзитетском нивоу. Завршетком докторских студија композиције студент је оспособљен за самостално бављење стваралачким композиторским радом на највишем уметничком и професионалном нивоу. Такође, стекао је компетенције за бављење уметничко-истраживачким и педагошким радом на универзитетском нивоу. На основу стеченог знања у стању је да осмисли и реализује своје уметничке пројекте и одговори свим захтевима и потребама за компоновањем у различитим медијима. Упознат је са савременом композиторском праксом и свим релевантним постигнућима на том пољу. Упознат је са најновијим достигнућима савремених технологија у оквиру области у којој делује и у стању је да се њима користи у своме раду.

ДАС Композиција – листа предмета

Извођачке уметности (17 модула):

Циљ програма је формирање музичке личности највишег професионалног нивоа, оспособљене да достигне највише стандарде у области извођаштва. Кандидати стичу компетенције за самостално бављење уметничко-истраживачким радом, као и за рад у музичко-педагошким установама на нивоу универзитета. Исходи учења су стицање практичних вештина (највиши професионални ниво уметничког изражавања, проширивање репертоара најзахтевнијим уметничким делима), теоријских знања (способност за бављење уметничко-истраживачким радом, практичним научним радом), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације, укључујући писање у академском стилу).

Студијски програм докторских академских студија Извођачке уметности састоји се од 17 модула:
Дириговање, Соло певање, Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, Фагот, Труба, Тромбон, Харфа, Гитара, Чембало, Удараљке и Камерна музика.

ДАС Дириговање – листа предмета
ДАС Соло певање – листа предмета
ДАС Клавир – листа предмета
ДАС Виолина – листа предмета
ДАС Виола – листа предмета
ДАС Виолончело – листа предмета
ДАС Контрабас – листа предмета
ДАС Флаута – листа предмета
ДАС Кларинет – листа предмета
ДАС Фагот – листа предмета
ДАС Труба – листа предмета
ДАС Тромбон – листа предмета
ДАС Гитара – листа предмета
ДАС Харфа – листа предмета
ДАС Удараљке – листа предмета
ДАС Чембало – листа предмета
ДАС Камерна музика – листа предмета

Науке о музичкој уметности (4 модула):

Програм припада пољу друштвено-хуманистичких наука. Модули Музикологије и Етномузикологије квалификују студенте за систематично разумевање музиколошке и етномузиколошке науке и потпуно овладавање вештинама и методама истраживања релевантних за ове области. Модули Музичке теорије и Музичке педагогије квалификују студенте за системско разумевање музичке теорије и музичке педагогије, обезбеђујући им савладавање истраживачких метода, како би у академском и професионалном окружењу били способни за критичку анализу, процену и синтезу нових идеја.

Студијски програм докторских академских студија Науке о музичкој уметности осмишљене су са циљем заокруживања образовног процеса постојећих студијских програма на основним и мастер академским студијама са којима представљају усклађену целину. Овај студијски програм квалификује студенте за системско разумевање дисциплинарних области у оквиру наука о музичкој уметности, обезбеђујући им савладавање истраживачких метода како би у академском и професионалном окружењу били способни за критичку анализу, процену и синтезу нових идеја и сазнања и тиме промовисали друштвени и културни напредак.

Модули: Музикологија, Етномузикологија и етнокореологија, Музичка педагогија, Музичка теорија.

ДАС Музикологија – листа предмета
ДАС Етномузикологија и етнокореологија – листа предмета
ДАС Музичка педагогија – листа предмета
ДАС Музичка теорија – листа предмета