Студентски инфо

Организација наставе

Јесењи семестар школске 2018/2019. годинe на Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу за основне академске студије пoчиње 1. октобра 2018. године и траје до 25. јануара 2019. године.
Пролећни семестар школске 2018/2019. годинe на Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу почиње 18. фебруара 2019. године и траје до 31. маја 2019. године.


Испити

Испити се полажу усмено, писмено или практично. Студент непосредно након завршетка предиспитних обавеза, предвиђених за сваки предмет посебно, полаже испит. Према новом систему студија, студент има право да полаже испит највише три пута, а уколико ни тада не успе да га положи, мораће поново да похађа тај предмет и понови све предиспитне обавезе.
Оцене на испиту се крећу од 5 до 10, при чему 5 није пролазна оцена, а 10 је највиша оцена. Оцена студента формира се током укупног рада на предмету, у току целог семестра. Наставници континуирано прате рад студената током семестра.
Сваки предмет се вреднује са 100 поена – најмањи обим предиспитних обавеза које се могу испунити током семестра је 30, а највише 70 поена. Број поена који се стиче за успешно испуњене предиспитне обавезе предвиђен је програмом.
У укупан број од 100 поена улазе поени за: активност и рад на предавањима и вежбама, семинарске радове, практични рад, колоквијум и испит. Колико конкретно свака од наведених активности носи поена предвиђено је студијским програмом.
Студент својим предиспитним обавезама и полагањем испита може освојити 100 поена. Начин оцењивања зависи од стечених поена.

Формирање оцене према укупном броју стечених поена

 Оцена  Укупан број поена
 10 (десет)  95-100
 9 (девет)  85-94
 8 (осам)  75-84
 7 (седам)  65-74
 6 (шест)  55-64
 5 (пет)  ≤ 54

Уколико је студент положио предмет, без обзира на то коју је оцену добио, он је прикупио тачно онолико ЕСПБ бодова колико је за тај предмет предвиђено.

Испитни рокови

Јануарски испитни рок 28. 1. – 8. 2. 2019. године
Пријава испита за јануарски рок 16. 1. – 18. 1. 2019. године

Априлски испитни рок 8. 4. – 12. 4. 2019. године
Пријава испита за априлски рок 3. 4. – 5. 4. 2019. године

Јунски испитни рок 3. 6. – 28. 6. 2019. године
Пријава испита за јунски рок 29. 5. – 31. 5. 2019. године

Септембарски испитни рок 9. 9. – 13. 9. 2019. године
Пријава испита за септембарски рок 4. 9. – 6. 9. 2019. године

Октобарски испитни рок 30. 9. – 4. 10. 2019. године
Пријава испита за октобарски рок  26. 9. – 27. 9. 2019. године


Школарина

Упутство за плаћање:
Школарина се уплаћује попуњавањем општих уплатница на жиро рачун Универзитета уметности, са назнаком сврхе дознаке.
Жиро рачун УУ: 840-1840666-49, број модела 97, позив на број 89-100.
Прималац: Универзитет уметности у Београду.
Сврха дознаке: 2. рата школарине за __(навести)__ годину студија – шк. 2015/16.
Школарина се уплаћује у две једнаке рате, првa приликом уписа, а другa најкасније до 24. јануара текуће школске године.
Неуплатом школарине у наведеном року, студент губи статус студента Интердисциплинарних студија и нема право повраћаја школарине.
Студент нема право полагања испита ако није испунио своје обавезе у погледу школарине.
Студент не може да буде ослобођен обавезе уплате школарине.
Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената).
Школарина покрива и трошкове издавања уверења студентима, и то за следеће сврхе: (а) остварење права на породичну пензију; (б) регулисање војне обавезе; (в) регулисање права на повлашћени превоз; (г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања; (д) један транскрипт оцена; (ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.
За добијање уверења на страном језику, као и сва остала уверења студент сноси додатне трошкове као што је приказано у табели

остале уплате за студенте интердисциплинарних студија

Жиро рачун Универзитета уметности: 840-1840666-49.

 Сврха уплате  Број модела  Позив на број  Износ у дин.
 Издавање уверења на српском језику  97  62-109  1.500,оо
 Издавање уверења на енглеском језику  97  62-109  3.000,оо
 Издавање транскрипта оцена  97  62-109  4.000,оо
 Издавање транскрипта оцена на енглеском језику  97  62-109  5.000,оо
 Пoновљено пријављивање испита  97  59-110  1.000,оо
 Одбрана магистарске тезе  97  77-104  100.000,оо

 

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА ЈЕДНОГОДИШЊИХ ДИПЛОМСКИХ (МАСТЕР) СТУДИЈА

Дипломске студије завршавају се полагањем свих испита, израдом и јавном одбраном дипломског рада.
Дипломски рад представља претежно самосталан рад студента из области обавезних студијских подручја студијског програма који је студент уписао.
Одбраном дипломског рада студент стиче 60 бодова ЕСПБ.
Студент пријављује тему дипломског рада у току другог семестра.
Процедура пријаве и одбране дипломског рада ближе је одређена Правилима интердисциплинарних студија.
Студент дипломских студија предаје дипломски рад најкасније до 30. септембра текуће школске године.
Студент који није предао дипломски рад у наведеном року, може реализовати и бранити свој рад наредне школске године, уз услов да у октобру поново упише преостале студијске обавезе, сразмерно броју пренетих бодова ЕСПБ. Студент који је испунио све обавезе предвиђене студијским програмом осим одбране дипломског рада, у наредној години уписује број ЕСПБ бодова који је студијским програмом предвиђен за одбрану рада, а рад може бранити током целе школске године.
На основу Закона о високом образовању РС, неуписивањем школске године престаје статус студента.
Студент који у року од две године од датума уписа дипломских студија не одбрани дипломски рад губи право студирања.

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА У 5. И 6. СЕМЕСТРУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА И СТУДЕНАТА КОЈИ ПОНОВО УПИСУЈУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

3. година докторских студија на Универзитету уметности структуирана је на следећи начин:
у 5. семестру студент докторских студија стиче 30 ЕСПБ полагањем испита Истраживање и израда уметничког пројекта / докторске дисертације. Предиспитне обавезе и испитни захтеви претходно су дефинисани студијским програмом. Оцену студенту даје ментор.
У 6. семестру студент докторских студија стиче 30 ЕСПБ одбраном уметничког пројекта / докторскре дисертације.

Процедура пријаве и одбране уметничког пројекта/ докторскре дисертације ближе је одређена Правилима интердисциплинарних студија.

Полазник докторских студија у складу са студијским програмом који је уписао брани свој уметнички пројекат / докторску дисертацију до краја 6. семестра студија.

Студенту 3. године докторских студија извештај о оцени и одбрани уметничког пројекта / докторске дисертације мора бити усвојен најкасније до 30. септембра текуће школске године. Одбрана се по правилу заказује до краја календарске године.

Студент који није одбранио дисертацију у наведеном року, може реализовати и бранити свој рад у наредне 3 године, уз услов да сваке године у октобру поново уписује преостале студијске обавезе, сразмерно броју пренетих бодова ЕСПБ.
На основу Закона о високом образовању РС неуписивањем школске године престаје статус студента.
Студент који у року од 6 година од датума уписа докторских студија не одбрани докторску дисертацију губи право даљег студирања.

Студент 3. године докторских студија који није испунио све обавезе које су предвиђене студијским програмом за 5. и 6. семестар, на почетку наредне године (у октобру) поново уписује преостале студијске обавезе, тј. 60 ЕСПБ, и уплаћује школарину сразмерно пренетим бодовима.

Студент 3. године докторских студија који није испунио све обавезе које су предвиђене студијским програмом за 6. семестар (одбрана докторског рада), на почетку наредне године (у октобру) поново уписује преостале студијске обавезе, и уплаћује школарину сразмерно пренетим бодовима.


Остале информације

Правила о измени Правила студирања на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности

Правила студирања на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности – пречишћен текст

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета уметности

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета уметности у Београду

Одлука о условима за прелазак на студирање уз рад

Одлука о крајњем року за предају и одбрану докторске дисертације (по старом закону)