Студентски инфо

Организација наставе

Јесењи семестар школске 2023/2024. годинe на Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу пoчиње 9. октобра 2023. године и траје до 26. јануара 2024. године.

Пролећни семестар школске 2023/2024. годинe на Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу почиње 19. фебруара 2024. године и траје до 26. маја 2024. године.


Студентски електронски сервис

https://student.arts.bg.ac.rs/

Центар за ИС је од школске 2021/22 увео Факултетски информациони систем (ФИС).

Студенти приступају Студентском електронском сервису путем линка https://student.arts.bg.ac.rs/, уносом корисничког имена које сте добили од студентске службе Центра за ИС и шифре коју можете да измените након првог приступа систему.  Упутство за коришћење студентског електронског сервиса можете преузети  ОВДЕ 

Уколико имате проблем са приступом Сервису или имате питања, можете нам се обратити на адресу: studentska.sluzba@arts.bg.ac.rs

Саветујемо вам да се што пре улогујете, проверите своје основне податке, своје досадашње испите, као и да проверите списак испита које можете да пријавите. Уколико неки од података није исправан, јавите се студентској служби путем мејла, како би се ти подаци благовремено кориговали.


Испити

Испити се полажу у тачно назначеним испитним роковима: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. Након одслушаних предавања/вежби и завршетка свих предиспитних обавеза, студент стиче право да приступи полагању испита код предметног професора. Студент може да полаже испит из одређеног предмета највише три пута, а уколико га ни после трећег покушаја не положи, мора поново да похађа предавања/вежбе на предмету и понови све предиспитне обавезе. Оцена на испиту се формира према укупном броју стечених поена (0-100), при чему оцена 5 није пролазна оцена, док је 10 највиша оцена. Сваки предмет се бодује са 100 поена – најмањи обим предиспитних обавеза које студент може имати током семестра износи 30 поена, а највише 70 поена. У укупан број од 100 поена улазе поени за: редовно присуство и активност на предавањима/вежбама, семинарски рад, евентуални практични рад и усмени испит. Број поена које носи свака од поменутих активности, предвиђен  је у силабусу предмета. Полагањем испита, без обзира на висину оцене, студент стиче тачно онолико ЕСПБ колико је за тај предмет предвиђено у студијском програму.

Формирање оцене према укупном броју стечених поена

Оцена успех број поена
10 (десет) одличан 91-100
9 (девет) изузетно добар 81-90
8 (осам) врло добар 71-80
7 (седам) добар 61-70
6 (шест) довољан 51-60
5 (пет) није положио ≤ 50


Испитни рокови

Јануарски испитни рок 1. 02. – 9. 02. 2024. године
Пријава испита за јануарски рок 22. 01. – 29. 01. 2024. године

Априлски испитни рок 18. 04. – 25. 04. 2024. године
Пријава испита за априлски рок 11. 04. – 15. 04. 2024. године

Јунски испитни рок 3. 06. – 28. 06. 2024. године
Пријава испита за јунски рок 23. 05. – 31. 05. 2024. године

Септембарски испитни рок 9. 09. – 13. 09. 2024. године
Пријава испита за септембарски рок 2. 09. – 6. 09. 2024. године

Октобарски испитни рок 30. 9. – 4. 10. 2024. године
Пријава испита за октобарски рок  23. 09. – 27. 09. 2024. године

ВАЖНО:

Пријава испита се врши искључиво преко Студентског електронског сервиса!

https://student.arts.bg.ac.rs/

Пријаве испита на папирном обрасцу и у Word формату послате на мејл студентске службе нису више валидне!

Напомена: да бисте успешно пријавили испит у горе назначеном року, доспела рата школарине мора бити измирена и електронски ШВ-20 образац мора бити попуњен. Пријава испита који прву пут пријављујете у текућој школској години је бесплатна, док се свака наредна пријава наплаћује 1.000 динара по испиту.


Школарина

Упутство за плаћање:

Школарина се уплаћује попуњавањем општих уплатница или електронском уплатом на жиро рачун Универзитета уметности, са назнаком сврхе дознаке.
Уплате школарине вршити према упутству из прилога, са персонализованим позивом на број који је креиран за сваког студента. Пример попуњене уплатнице и QR код можете наћи у Упутству за коришћење Студентског електронског сервиса, које можете преузети  ОВДЕ

Жиро рачун УУ840-1840666-49, број модела 97, (персонализован позив на број, видети Упутство)

Прималац: Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац 29

Сврха дознаке: „__ рата школарине за ____ годину студија  на студијском програму_________  у школској_____“

Школарина се уплаћује у четири једнаке рате, према датумима назначеним у студентском уговору. Студент не може да буде ослобођен обавезе уплате школарине. Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената). Школарина покрива и трошкове издавања уверења студентима, и то за следеће сврхе: (а) остварење права на породичну пензију; (б) регулисање војне обавезе; (в) регулисање права на повлашћени превоз; (г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања; (д) један транскрипт оцена; (ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.

За добијање осталих врста уверења на српском или енглеском језику, као и издавање дипломе и додатка дипломе на српском и/или енглеском језику, студент сам сноси трошкове издавања према ценама које утврђује Савет Универзитета уметности и они нису укључени у школарину. За издавање осталих врста уверења пратити даља упутства и табелу на овој страни. Процедура за издавање дипломе и додатка дипломе као и ценовник услуга објашњени су на страни „Издавање дипломе“.

Уколико не изврши уплату текуће рате школарине у наведеном року, студент нема право да полаже испит у наредном испитном року.  Уколико не измири целокупан износ школарине до краја текуће школске године, одлуком коју доноси ректор, студенту званично престаје статус студента и нема право повраћаја до тада уплаћене школарине. Губитак статуса студента, дефинисан је Законом о високом образовању РС и Статутом Универзитета уметности (члан 97.)

Oстале уплате за студенте интердисциплинарних студија

Уплате за остале услуге , које нису обухваћене школарином, врше се на жиро рачун Универзитета уметности број : 840-1840666-49, уз обавезну назнаку сврхе уплате, број модела и позив на број према тебели:

 Сврха уплате  Број модела  Позив на број  Износ у дин.
 Издавање уверења о студирању на српском језику  97  62-109  2.000
 Издавање уверења о студирању на енглеском језику  97  62-109  4.000
 Издавање преписа оцена на српском језику  97  62-109  4.000
 Издавање преписа оцена на енглеском језику  97  62-109  5.000
Издавање дупликата уверења о завршеним студијама 97 62-109 5.000
Признавање положених испита по једном предмету 97 77-104 3.000
Трошкови пријаве на конкурс за упис на студије 97 74-105 5.000

Обавезе студената у 5. и 6. семестру докторских студија

У 5. семестру студент докторских студија полаже испит Истраживачки пројекат повезан са изабраном темом докторске дисертације / докторског уметничког пројектаи стиче 30 ЕСПБ. Предиспитне обавезе и форма студентског извештаја дефинисани су у силабусу предмета. Оцену на овом предмету даје именовани ментор констатацијом: положио/ није положио.

У 6. семестру студент докторских студија полаже предмет Израда докторске дисертације/докторског уметничког пројекта. Заједно са Одбраном докторске дисертације/докторског уметничког пројекта, студент укупно стиче 30 ЕСПБ у овом семестру.

Студент треће године интердисциплинарних докторских научних/уметничких студија, који у предвиђеним роковима изврши све предиспитне и испитне обавезе и на време заврши процедуру везану за Пријаву теме докторске дисертације/докторског уметничког пројекта, може да одбрани своју докторску дисертацију/докторски уметнички пројекат до краја 6. семестра студија. У том случају, Извештај комисије за  оцену и одбрану докторске дисертације/ докторског уметничког пројекта, мора бити усвојен најкасније до 30. септембра текуће школске године на Сенату Универзитета уметности, а одбрана се заказује до истека календарске године. Процедура пријаве и одбране докторске дисертације/докторског уметничког пројекта детаљно је објашњена у Правилнику о пријави, изради, одбрани докторског уметничког пројекта и докторске дисертације Универзитета уметности у Београду.

Свечаним чином одбране докторске дисертације/докторског уметничког пројекта студент завршава докторске студије на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности, стиче 180 ЕСПБ и звање доктора наука/доктора уметности.

Обавезе студената који поново уписују завршну годину докторских студија и губитак статуса студента

Студент докторских студија који није испунио обавезе које су предвиђене студијским програмом за 5. и 6. семестар, у обавези је да на почетку наредне школске године (у октобру) поново упише неостварене ЕСПБ и уплати школарину сразмерно пренетим бодовима. Неуписивање наредне школске године у назначеном уписном рокује разлог за губитак статуса студента, који се констатује одлуком ректора.

Студент који у двоструком року трајања докторских студија или 6 година од датума уписа не одбрани докторску дисертацију/докторски уметнички пројекат, губи право студирања. Ово се не односи на студента који студира уз рад, студента са инвалидитетом, студента који је уписан на студије по афирмативној мери и студента који има статус категорисаног врхунског спортисте, који своје студије може завршити у троструком року трајања студија или 9 година од датума уписа. Губитак статуса студента, ближе је дефинисан Законом о високом образовању РС и Статутом Универзитета уметности (члан 97).

Студент који је изгубио статус, може се поново уписати на исти или други студијски програм Универзитета уметности у првом следећем уписном року, уз могућност признавања/еквиваленције претходно положених испита, према ценовнику који прописује Савет Универзитета уметности. Процедура пријаве теме у том случају мора почети изнова и тема се не може пријавити два пута под истим насловом.


Остале информације

Правилник о Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у Београду

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета уметности

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета уметности у Београду

Одлука о условима за прелазак на студирање уз рад

Правилник о пријави, изради, одбрани докторског уметничког пројекта и докторске дисертације Универзитета уметности у Београду

Календар седница Већа Интердисциплинарних студија и Сената Универзитета уметности у Београду у 2024. години

Правилник о поступку провере оригиналности докторских уметничких пројеката и докторских дисертација које се бране на Универзитету уметности у Београду