Упис

ПРИЈАВНИ ЛИСТ за школску 2019/2020. годину
INTERNATIONAL APPLICATION FORM 2019/2020

 

КОНКУРС
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШК. 2019/2020. ГОДИНИ

 

Мастер студије:

Културна политика и менаџмент (УНЕСКО катедра и Универзитет Лион 2) – до 28 студената (2 буџетска и 26 самофинансирајућих)
акредитовани мастер програм на енглеском језику и на француском језику

Теорија уметности и медија – до 10 студената (1 буџетски и 9 самофинансирајућих)
акредитовани мастер програм

Докторске студије:

Вишемедијска уметност – до 10 студената
акредитоване докторске студије уметности
– Дигитална уметност – до 10 студената
акредитоване докторске студије уметности
Теорија уметности и медија – до 10 студената
акредитоване докторске научне студије

Услови за упис

Мастер академске студије – Културна политика и менаџмент и Теорија уметности и медија

Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили:

 1. четвoрогодишње академске основне студије, односно стекли 240 бодова ЕСПБ
 2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању


Докторске студије уметности – Вишемедијска уметност и Дигитална уметност

Докторске студије уметности могу уписати кандидати који су завршили:

 1. мастер уметничке академске студије или мастер академске студије у области архитектуре, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
 2. основне уметничке студије или основне студије архитектуре по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
 3. магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске студије уметности, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Докторске научне студије – Теорија уметности и медија

Докторске научне студије могу уписати кандидати који су завршили:

 1. мастер академске студије, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8.5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
 2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању  са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада

Изузетно, кандидати који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске научне студије, а који су у периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за студије, објавили:

 1. научну или теоријску монографску књигу или
 2. монографски каталог или
 3. најмање пет научних студија и расправа или
 4. најмање пет студија, уводних текстова или опсежних критика које се односе на изложбе, фестивале, концерте, театарске представе, перформансе, пројекције, вишемедијске презентације, културну политику, организацију уметничких манифестација и слично.

НАПОМЕНА: Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси испитна комисија најкасније 24 сата пре одржавања пријемног испита.


Пријављивање на конкурс

Конкурс за упис на Интердисциплинарне студије у школској 2019/2010. години се расписује 6. маја за све студијске програме на интернет страници Универзитета уметности и важи до попуне слободних места у октобарском року.

Календар рокова:

Јунски уписни рок за мастер програм Културна политика и менаџмент:
пријем конкурсне документације од 17. до 19. јуна 2019. године
– пријемни испити се одржавају 20. и 21. јуна 2019. године
– упис се обавља од 26. до 28. јуна 2019. године

Септембарски уписни ток (сви студијски програми):
Конкурс се расписује (обнавља) 1. јула 2019. године за све студијске програме и за упражњена места студијском програму Културна политика и менаџмент
– пријем конкурсне документације од 16. до 18. септембра 2019. године
– пријемни испити се одржавају 19. и 20. септембра 2019. године
– упис се обавља 23. и 24. септембра 2019. године

Октобарски уписни ток (сви студијски програми):
Конкурс се расписује (обнавља) 25. септембра 2019. године за упражњена места на свим студијским програмима
пријем конкурсне документације од 7. до 9. октобра 2019. године
– пријемни испити се одржавају 10. и 11. октобра 2019. године
– упис се обавља 14. и 15. октобра 2019. године

Конкурсна документација

 1. Попуњен пријавни лист у два примерка
 2. Оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
 3. Оверена фотокопија додатка дипломе или препис оцена са претходних студија
 4. Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, pt 12, 2000 до 3000 карактера)
 5. Биографија
 6. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс:  5.000.оо динара
  жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 53-112

Попуњен пријавни лист (у word формату) пошаљите на coordinator@arts.bg.ac.rs

Кандидати који су студије завршили у иностранству обавезно прилажу уверење о признавању странe високошколскe исправe или потврду о предатом захтеву за признавање стране високошколске исправе. За више информација о поступку признавања контактирати сараднике Центра за интердисциплинарне студије на: predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs или coordinator@arts.bg.ac.rs

Пријаве на Конкурс и документа можете предати лично у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Центар за интердисциплинарне студије, канцеларија бр. 8 у приземљу или поштом на адресу: Универзитет уметности, Центар за интердисциплинарне студије, Косанчићев венац 29, 11000 Београд, са назнаком: Пријава на Конкурс у школској 2019/2020.

Портфолио / писани радови

Кандидати који конкуришу за упис на докторске уметничке студије обавезно прилажу у портфолију уметничке радове из релевантних области који показују склоност кандидата ка одређеном студијском програму.
Кандидати који конкуришу за упис на научне студије могу приложити радове из релевантних области, уколико их имају.


Избор кандидата

Избор кандидата заснован је на процени апликације у целини – вреднује се успех постигнут у претходном образовању, успех постигнут на пријемном испиту и оцена приложених радова.

Кандидат може да оствари 100 поена, и то:

1. за упис на мастер академске студије:
– успех у претходном школовању највише 30 поена
– успех на пријемном испиту највише 70 поена

2. за упис на докторске научне/уметничке студије:
– успех у претходном школовању највише 40 поена
– успех на пријемном испиту највише 60 поена.

 Пријемни испит

Пријемни испити се одржавају у јуну (само за мастер програм Културна политика и менаџмент), септембру и октобру према горе назначеном календару.

Пријемни испит (усмени или писмени) представља општу оцену кандидата.

Право на рангирање на ранг листи стиче кандидат који је положио пријемни испит. По обављеном пријемном испиту ранг листа се истиче на огласној табли. Уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом Универзитета уметности и Правилима Интердисциплинарних студија. Кандидат може да поднесе приговор ректору у року од 36 часова од објављивања ранг листе.

Упис на студије

Упис кандидата који су положили пријемни испит обавља се у јуну (само за мастер програм Културна политика и менџмент), септембру или октобру према горе назначеном календару. Упис се врши у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд (канцеларија бр. 8) од 10 до 12 часова.

Потребна документација за упис:

– 2 фотографије формата 3,5 x 4,5 cm
– доказ о уплати прве рате школарине за 2018/2019. годину
жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 89-100
износ прве рате школарине: као у табели

Школарина

Школарина се уплаћује приликом уписа на студије у целости или у две једнаке рате: прва приликом уписа и друга крајем јануару текуће школске године.

Напомена: О потенцијалном броју буџетских места одлучиће Министарство просвете и технолошког развоја Републике Србије.

програм докторских студија ШКОЛАРИНА ЗА 2019/20
за домаће држављане за стране држављане
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ УМЕТНОСТИ (Вишемедијска уметност, Дигитална уметност)  200.000,оо динара  2.500 €
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  180.000,оо динара  1.700 €

 

програм мастер студија ШКОЛАРИНА ЗА 2019/20
за домаће држављане за стране држављане
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
И МЕНАЏМЕНТ
 190.000,оо динара  2.000 €
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  160.000,оо динара  1.500 €

 

Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената).

Школарина покрива и трошкове издавања по једног уверења студентима, и то за:

(а) остварење права на породичну пензију
(б) регулисање војне обавезе
(в) регулисање права на повлашћени превоз
(г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања
(д) један транскрипт оцена
(ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.


Програми докторских студија:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР

Програми академских – мастер студија:
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР МАСТЕР
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ – ИНФОРМАТОР МАСТЕР
MASTER STUDIES in CULTURAL POLICY AND MANAGEMENT (BROCHURE)


ВЕБ САЈТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ: www.digitalartprogram.info

Интердисциплинарне академске студије