Упис

ПРИЈАВНИ ЛИСТ за школску 2018/19 годину
INTERNATIONAL APPLICATION FORM 2018/19

 

КОНКУРС
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШК. 2018/2019. У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ

 

Мастер студије:

 

Докторске студије:


Услови за упис

Мастер научне студије  (Културна политика и менаџмент и Теорија уметности и медија)

Мастер научне студије  могу уписати кандидати који су завршили:

 1. четвoрогодишње академске основне студије, односно стекли 240 бодова ЕСПБ
 2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању


Докторске уметничке  студије (Вишемедијска уметност и Дигитална уметност)

Докторске уметничке студије могу уписати кандидати који су завршили:

 1. мастер уметничке академске студије или мастер академске студије у области архитектуре, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
 2. основне уметничке студије или основне студије архитектуре по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
 3. магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске уметничке студије, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Докторске научне студије (Теорија уметности и медија)

Докторске научне студије могу уписати кандидати који су завршили:

 1. мастер академске студије, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8.5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
 2. основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању  са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске научне студије, а који су у периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за студије, објавили:

 1. научну или теоријску монографску књигу, или
 2. монографски каталог, или
 3. најмање пет научних студија и расправа, или
 4. најмање пет студија, уводних текстова или опсежних критика које се односе на изложбе, фестивале, концерте, театарске представе, перформансе, пројекције, вишемедијске презентације, културну политику, организацију уметничких манифестација и слично;

омогућиће се полагање испита.

НАПОМЕНА: Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси испитна комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита.


Пријављивање на конкурс

Кандидати се пријављују 8. и 9. октобра 2018.

Сви пријављени кандидати треба да испуњавају законски услов за упис на студије.


Потребна документација

 1. Попуњен пријавни лист у два примерка
 2. Оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
 3. Препис оцена са бодовима ЕСПБ
 4. Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, pt 12, 2000 до 3000 карактера)
 5. Биографија
 6. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс:  5.000.оо динара

жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 53-112

Кандидати који су студије завршили у иностранству обавезно прилажу уверење о признавању страних високошколских исправа.

Пријавни лист може се преузети на интернет страници Универзитета уметности – Студије – Интердисциплинарне студије – Упис.

Попуњен пријавни лист (у word формату) послати на predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs

Кандидати за упис на мастер програм Културна политика и менаџмент пријавни лист шаљу на ivana.samardzic@arts.bg.ac.rs

Документа за пријављивање на конкурс могу се предати лично у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29:
– за студијски програм Културна политика и менаџмент – Центар за интердисциплинарне студије, канцеларија бр. 8 у приземљу
– за студијске програме Теорија уметности и медија (мастер и докторски), као и за Вишемедијску и Дигиталну уметност – први спрат, ходник лево, канцеларија број 44

или послати поштом на адресу:

Универзитет уметности, Центар за интердисциплинарне студије, Косанчићев венац 29, 11000 Београд
са назнаком: Пријава на Конкурс за упис студената у школској 2018/2019


Портфолио / писани радови

Кандидати који конкуришу за упис на уметничке студије обавезно прилажу у портфолију уметничке радове из релевантних области који показују склоност кандидата ка одређеном студијском програму.

Кандидати који конкуришу за упис на научне студије могу приложити радове из релевантних области, уколико их имају.


Избор кандидата

Избор кандидата заснован је на процени апликације у целини – вреднује се успех постигнут у претходном образовању, успех постигнут на пријемном испиту и оцена приложених радова.

Кандидат може да оствари 100 поена, и то:

 1. за упис на мастер студије и докторске уметничке студије:
 1. за упис на докторске научне студије:

 

Пријемни испит

Пријемни испити се одржавају 10. и 11. октобра 2018. године године.

Пријемни испит (усмени или писмени) представља општу оцену кандидата.

После пријемног испита ранг листа ће бити истакнута на огласној табли. Уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом Универзитета уметности и Правилима Интердисциплинарних студија. Кандидат може да поднесе ректору приговор у року од 36 часова од објављивања ранг листе.


Упис на студије

Упис се обавља 12. и 15. октобра 2018. године у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд, од 10 до 12 часова:

 

Потребна документација

 1. оверена фотокопијa дипломе или уверење о претходно стеченом образовању
 2. 2 фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
 3. попуњен образац ШВ-20 у 1 примерку (добија се и попуњава приликом уписа)
 4. доказ о уплати прве рате школарине за 2018/2019. годину

жиро рачун број 840-1840666-49;  број модела 97;  позив на број 89-100, износ прве рате школарине: као у табели


Школарина

Школарина се у целости уплаћује приликом уписа на студије или у две једнаке рате: прва приликом уписа и друга у јануару текуће школске године.

Напомена: О потенцијалном броју буџетских места одлучиће Министарство просвете и технолошког развоја Републике Србије.

програм докторских студија ШКОЛАРИНА ЗА 2018/19
за домаће држављане за стране држављане
УМЕТНИЧКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ (Вишемедијска уметност, Дигитална уметност)  200.000,оо динара  2.500 €
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  180.000,оо динара  1.700 €

 

програм мастер студија ШКОЛАРИНА ЗА 2018/19
за домаће држављане за стране држављане
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
И МЕНАЏМЕНТ
 190.000,оо динара  2.000 €
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  160.000,оо динара  1.500 €

 

Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената).

Школарина покрива и трошкове издавања по једног уверења студентима, и то за:

(а) остварење права на породичну пензију
(б) регулисање војне обавезе
(в) регулисање права на повлашћени превоз
(г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања
(д) један транскрипт оцена
(ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.


Програми докторских студија:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ – ИНФОРМАТОР
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР

Програми академских – мастер студија:
ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА – ИНФОРМАТОР МАСТЕР
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ – ИНФОРМАТОР МАСТЕР
Broshure – MASTER STUDIES in CULTURAL POLICY AND MANAGEMENT


ВЕБ САЈТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ: www.digitalartprogram.info

Интердисциплинарне академске студије