Основне студије

Тежиште основних и мастер студија на сва четири модула студијског програма Ликовне уметности јесте на успостављању система знања из широких области ликовних уметности. Програми имају своје упориште у практичном раду студената. Поред оспособљавања за уметничку праксу, програми формирају профил студената који ће бити усмерени на даљи образовни циклус, али ће такође бити оспособљени да делују као будући педагози.
Трајање: 8 семестара
ЕСПБ: 240
Језик: српски

Ликовне уметности (4 модула):

Сликарство
Програм је осмишљен тако да студентима омогући потребан ниво знања како би били у стању да реализују ликовни рад и стекну педагошке компетенције помоћу усвојених манипулативно-технолошких вештина. Поред технолошке основе, највећи број часова посвећен је практичном раду. Кроз предмете Пластична анатомија и Сликарска технологија студенти добијају и потребна стручна знања која их припремају за обављање сложенијих задатака. Осим цртања, студенти пролазе кроз једносеместрални курс вајања, а такође се током две године упознају са графичким техникама. После завршене друге године студенти бирају сликарску класу и професора код којега ће изводити радове у оквиру обликовања своје поетике. Двосеместрални изборни предмет Трансмедијска истраживања понуђен је на трећој години студија.

ОАС Сликарство – листа предмета

Вајарство
Програм се, првенствено кроз практичан рад, бави феноменом скулптуре. Скулпторска пракса обухвата широко поље проблемских целина у оквиру фигуралног моделовања као базичне дисциплине, као и технолошке, ливачке, продукционе и излагачке поступке у креирању, изради и материјализацији тродимензионалних скулпторских форми. Циљ основних студија јесте припремање стручњака за самосталан рад у оквиру савремене скулпторске праксе, као и савладавање традиционалних и савремених технолошких поступака. Студент се обучава да самостално изводи скулптуре у традиционалним скулпторским материјалима – камену, металу, дрвету и бронзи, да може да одговори на све захтеве тродимензионалних просторних концепата класичне скулптуре, да заокружи скулпторски процес од идејног решења до реализације, самостално или у оквиру тимског рада.

ОАС Вајарство – листа предмета


Графика
Реализацијом овог програма жели се постићи потпуна обученост у препознавању и коришћењу материјала, али и достизање слободног односа у креирању властитог проседеа на основу исцрпног познавања одабраног медијума. Током прве две године основних студија програм на графичком одсеку у великој мери се поклапа са програмом сликарског одсека, с тим што је број часова графике знатно увећан. На трећој години студенти се упућују да кроз индивидуалне поетике синтетизују знања у области савладаних графичких техника.

ОАС Графика – листа предмета

Нови медији
Програмски модул Нови медији обрађује хетероген скуп експерименталних уметничких приступа, методологија и културне феноменологије, који су настајали од половине 20 века до данас.

Осмишљен је на основу двадесетогодишњег уметничког, ауторског и педагошког искуства у истраживању новомедијске уметности.Заснован је на прожимању фундаменталних ликовних вештина—пре свега цртања—и опсежног уметничког образовања које одликује образовни имиџ ФЛУ, са сложеним поетикама, методологијама и техникама новомедијске уметности. Логистички је флексибилан и уважава постојеће материјалне услове имајући у виду развојну стратегију коју налаже новомедијско уметничко образовање.

Курикулум програма Нови медији представља усклађену комбинацију уметничких, теоријско-уметничких и друштвено‑хуманистичкихпредмета.Специфични предмети на програму су Увод у новомедијску уметност, Трансмедијска истраживања, Технологија нових медија и Дискурзивне праксе уметности и медија.Трансмедијска истраживања је главни уметнички предмет на овом програму.Ова структура специфичних предмета је платформа за реализацију квалитетне наставе, за развој курикулума увођењем нових, специфично профилисаних предмета и за академско-техничку сарадњу са другим институцијама.

ОАС Нови медији – листа предмета