COST

Image result for cost eu logo

Факултет драмских уметности остварује активно учешће у COST акцијама.

Нова истраживачка фаза у проучавању источноевропских култура отпора

COST Association COST Action CA16213
У периоду од 1945. до данас, отпори и неслагања уметника и културних радника са главним током идеологије и политичке праксе у Србији су, с једне стране, утицали на обликовање данашњег, пост-социјалистичког друштва а, с друге, на савремене друштвене покрете у читавом свету, нарочито у Европи. Како значај пракси култура отпора у Србији још увек није довољно познат и признат, овај пројекат настоји да до 2020. године отвори нову фазу њиховог проучавања. Различите праксе отпора и неслагања уметника и културних радника (дисидентство, јавни протест, унутрашње изгнанство, итд.) у Србији биће истраживане у три историјска периода: од 1945. до 1989. године, од 1989. до 2000. године и од 2000. до данас. Пројекат ће омогућити интензивну сарадњу три заједнице практичара: истраживача, кустоса (како савремених уметничких радова тако и културног наслеђа) и стручњака за информационо-комуникационе технологије који имају искуства са хуманистиком и друштвеним наукама. Као такав, пројекат ће тежити ка томе да се што више истраживачких ресурса дигитализује како би се подстакла даља истраживања на ову тему.

2017-2021
www.cost.eu

Нови материјализам

COST Actions – Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH) – IS 1307
Данас више теоретичара културе, инспирисаних континенталном филозофијом, сматра да ова критика треба да се развија даље. Нова генерација мислилаца тврди да је постмодернизам остао превише модеран, као што је и ‘деконструкција ‘ дулаизама, на пример, и даље остала у оквиру старих епистемичких полазишта. Материјални обрт је назван променом парадигме у хуманистичким наукама с обзиром да се фокусирао на оно што је било учињено најпасивнијим: материју. Следећи материјални обрт ‘нови материјализам’ задобија значај у теорији културе заснованој на увидима континенталне филозофије. Нови материјализам је културна теорија која не фаворизује материју над значењем или културу над природом. Она истражује “монистичку” перспективу, лишена дуализaма који и данас доминирају у хуманистичким наукама. Оно што је ново у новом материјализму није сам термин који наставља класификациону историографију, академског размишљања и који нужно долази са хијерархијом или било каквом логиком a priori. Нови материјализам се, као својеврсна нова интердисциплинарна интелектуална оријентација, налази на ивици модерне и постпостмодерне епохе. У погледу уметности, ова нова истраживачка и теоријска перспектива се фокусира на испитивање начина на који се врши продукција форме садржаја и форме изражавања, као и начина на који се актуализују њихове поруке. Другим речима, испитују се обе димензије које су испреплетане – искуство уметничког дела састоји се од материје и значења – материјална димензија ствара и уобличава дискурзивност, и обрнуто.

2014 – 2018.
newmaterialism.eu

Популистичка политичка комуникација у Европи

COST Actions – Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH) – IS1308
COST IS1308 Акција има за циљ да истражи популистичку политичку комуникацију и њен утицај на демократски политички и културни живот широм Европе. Ово је неопходно не само у светлу недавних промена у многим демократијама против владе и политичких и економских кретања, већ и у односу на промене у националним медијима и комуникационим системима. Да би се сагледало ово иначе слабо разумевање аспеката савремене политичке комуникације, ова акција ће испитати три међусобно повезане али различите аспекте популистичке политичке комуникације: прво, популистичке политичке актере и њихове стратегије. Друго, бавиће се истраживањем медија и популистичких дискурса и оквира. Треће, испитиваће грађански ангажман у односу на популистичке политичке поруке и ефекте тих порука. Ова акција ће обезбедити темељан критички осврт на постојеће знање, много бољу истраживачку координацију, како би се проширила сарадња између научника, као и у циљу јачања дијалога са различитим друштвеним актерима, медијским организацијама, невладиним организацијама, као и широм научном заједницом.

2014 – 2018.
www.ntnu.edu/populistcommunication

У трагању за транскултурним сећањем у Европи

COST Actions – Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH) – IS1203
COST акција IS1203 In search of transcultural memory in Europe има за циљ да иде даље од национално оријентисаних студија сећања и тенденција ка посматрању везе између културе, нације и памћења у тако дефинисаном контексту. Ова Акција истражује транскултуралну динамику сећања и колективног памћења у Европи данас. Испитивањем начина на који су сећања у двадесетом веку преношена и прихватана широм Европе, ова Акција истражује тензије између покушаја да се створи заједничко европско сећање или унитарна поетика сећања, с једне стране, и бројних сукоба у вези са сећањем и колективним памћењем, који проистичу из Европе и изван ње, а односе се на фрагментацију у безброј заједница сећања на „другог“. Позивајући се на недавне теоријске увиде који указују на значај „миграције“ сећања, посредовања и нових медија, Акција настоји да развија нове методе за проучавање и упоређивање ефеката преноса сећања преко културних граница. Акција има за циљ да развија европске студије сећања у теоријском и методолошком смислу, фокусирајући се на транскултуралност, као и да допринесе проналажењу начина за превазилажење сукоба различитих колективних сећања. Циљеви акције су још да продуби теоријске рефлексије за концепте транскултуралног сећања и европског сећања; да прошири обим студија сећања и укључи јачи фокус на носиоце, посредовање и пријем; да развија нове методе за упоређивање миграције сећања и пријем у свим културама; да проучава узорке прекограничне, транснационалне и транскултуралне комуникације сећања и да преиспита да ли оне могу бити корисне у превазилажењу конфликата и промовисања помирења; да анализира улогу транскултуралних актера у процесу преноса и преговарања колективних сећања; да развија интердисциплинарне студије сећања у Европи; да успостави јаку полазну тачку за један велики међу-европски и више регионалних  истраживачких пројеката;  и коначно, да обезбеди већу међународну видљивост европског истраживања у оквиру студија сећања.

2012 – 2016.
www.transculturalmemoryineurope.net

Истраживање културне одрживости

COST Actions – Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH) – S I1007
Неологизам одрживи развој у употреби је од краја осамдесетих година XX века и односи се пре свега на развој који задовољава потребе садашњости без угрожавања способности будућих генерација да задовоље сопствене потребе. У почетку се пажња посвећивала пре свега еколошким, економским и социјалним питањима, међутим, све више се појављује потреба за истраживањем односа између културе и одрживог развоја. Упркос бројним међународним конвенцијама и извештајима који се све више баве питањима културе и одрживог развоја, ова тема ипак није довољно заступљена у научним истраживањима. Стога, основни циљеви и 3 најважније истраживачке целине COST Акције 1007 су:  да се истражи концепт културе у контексту одрживог развоја кроз мултидисциплинарни приступ и анализу – у зависности од бројних дефиниција самог појма културе и контекста у коме се испитује, могу се наћи и различита тумачења културалног одрживог развоја; У том смислу, акција подразумева анализу и поређење актуелних истраживачких пројеката који се баве питањима културе и одрживог развоја, као и анализу различитих теоријских приступа и дефинисањем културе у њима; На сличан начин неопходно је анализирати и значења појмова ‘одрживости’ и ‘развоја’; Мултидисциплинарни теоријски приступ анализи односа културе и одрживог развоја приближиће културу осталим димензијама одрживости и створиће потпуно нове оквире за разумевање и представљање улоге културе у оквиру одрживог развоја; Уместо јединствене дефиниције, Акција ће пружити систематску анализу различитих приступа, значења, функција и употреба културе у контексту одрживог развоја; да се испитају и упореде најбоље политике и праксе у овој области – анализа различитих пракси резултираће листом најбољих политика и пракси културалног одрживог развоја; Такође, испитаће се и улога и значај културне политике у друштву;  да се истраже оквири и индикатори за процену улоге и утицаја културе у оквиру одрживог развоја – истраживање ће развити методологију за одређивање утицаја културе на одрживи развој.

2011 – 2015.
www.culturalsustainability.eu