Еразмус+ отворeни позиви

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Отворени позив 2024
за пријављивање
Еразмус+ пројеката
сарадње

 

На основу Еразмус+ општег позива за 2024. годину, Универзитет уметности објављује позив за предлоге пројеката које подносе факултети и/или Универзитет у следећим категоријама:
Партнерства за сарадњу у области високог образовања
Eразмус Мундус
Жан Моне активности
Савези за иновације
Изградња капацитета у области високог образовања
Aкадемије за унапређење образовања наставника

  1. Пријава Универзитету

Предлози пројеката у којима подносиоци намеравају да учеству – у својству партнера или координатора – пријављују се Универзитету најкасније месец дана пре истека конкурсног рока, и то:

Жан Моне активности 01.  јануар      2024.
Изградња капацитета у области високог образовања 08.  јануар      2024.
Eразмус Мундус 15.  јануар      2024.
Партнерства за сарадњу у области високог образовања 05.  фебруар  2024.
Савези за иновације 07.  фебруар  2024.
Aкадемије за унапређење образовања наставника 06.  мај           2024.

 

Пријава се врши попуњавањем пријавног формулара. Потписан и оверен формулар предаје се на писарници Универзитета (соба 36), као и путем имејла на адресу projects@arts.bg.ac.rs.

  1. Одлучивање Универзитета о пријави

Руководство Универзитета ће размотрити све пристигле пријаве и донети одлуку о прихватању руководећи се:
-стратешким циљевима Универзитета, односно усклађеношћу предлога пројекта са Стратегијом интернационализације Универзитета,
-квалитетом предложеног пројекта,
-кадровским, техничким и просторним капацитетима Универзитета за реализацију предложеног пројекта.
Сви подносиоци предлога пројеката благовремено ће бити обавештени о статусу пријаве.
По одабиру пројеката који ће бити подржани од стране Универзитета, закључује се Споразум о финансирању и реализацији пројекта између ректора, декана и руководиоца пројекта.

  1. Достављање документације за подржане пројекте

За пројекте којима је Универзитет уметности дао сагласност, најкасније три радна дана пре истека конкурса Европске комисије/Фондације Темпус потребно је доставити:
Комплетну пројектну документацију коју у име Универзитета потписује овлашћено лице;
-Списак чланова пројектног тима;
Сагласност Наставно-уметничко-научног већа факултета (Већа интердисциплинарних студија) за реализацију пројекта и ангажовање наставног односно административног особља.
Проверену и потписану документацију Универзитет ће вратити подносиоцу благовремено пре подношења пројектне пријаве.

  1. Пријава пројекта Европској комисији/Фондацији Темпус

Пријављивање пројекта Европској комисији/Фондацији Темпус врши руководилац пројекта у складу са прописаним роковима Европске комисије/Фондације Темпус.
Молимо вас да поштујете наведене рокове и процедуру.

Документи
Еразмус+ програмски водич за 2024. годину
Правила и поступци за управљање пројектима међународне сарадње Универзитета уметности
Стратегија интернационализације Универзитета уметности
Пријавни формулар
Списак чланова пројектног тима

До завршетка конкурса Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета уметности вам свакодневно стоји на располагању за консултације и евентуалну помоћ – лично, путем мејла или телефоном.

Еразмус+ брошура