Еразмус+ Жан Моне

587577-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE
Жан Моне модул АРТЕ, који води професор Марија Масникоса, фокусиран је на допринос музике и уметности обликовању европског културног идентитета. Полазећи од постигнућа претходног модула Музички идентитети и европске перспективе – интердисциплинарни приступ МИДЕП, овај пројекат даље развија идеју европских студија у пољу музике и уметности. Комплементарност са модулом МИДЕП на иновативан начин је надограђена увођењем специфичних циљева: (1) већа интегрисаност Универзитета, (2) индивидуални приступ студенту, (3) дискусија са креаторима политика, (4) подршка другим Еразмус+ активностима и (5) фокус на студијама перцепције – не изучавајући само културни идентитет Европске уније, већ и његову перцепцију у културама суседних европских земаља попут Србије.

Жан Моне модул АРТЕ подразумева више наставних активности – нове предмете у оквиру постојећих студијских програма, као и реализацију летње школе за студенте уметности, али и за студенте који долазе из других области (архитектура, медицина и сл). Имплементација пројекта укључује увођење оригиналних стратегија у наставу и примену нових технологија у бављењу регионалним феноменима у области музике и уметности, као и сложеним идентитетима европске културе. У циљу јачања интегративних функција Универзитета, пројектни тим сачињен је од професора са три (од четири) факултета Универзитета уметности у Београду.
2017-2020
www.arte.bg.ac.rs


MIDEP

Musical identities and European perspective: an interdisciplinary approach

553391-EPP-1-2014-1-RS-EPPJMO-MODULE
Жан Моне модул, који је водила професор Мирјана Веселиновић Хофман, бавио се академским студијама у пољу уметности, посебно музици и музикологији, које се уобичајено не доводе у везу са европским студијама. Узевши у обзир чињеницу да се на Универзитету уметности не изучавају европске студије, овај пројекат је за циљ имао приближавање процеса европских културних интеграција студентима мастер и докторских студија музикологије и извођаштва на Факултету музичке уметности. Основна идеја пројекта је увођење теме европских интеграција у курикулум уметничких студија, као и промоција изврсности у образовању и истраживању у овој области. Истраживање музичких идентитета сврстава се у најинтересантније и најпровокативније теме савремене музикологије, а изучавање музичких идентитета у контексту европских интеграција предсавља значајан допринос остваривању високих едукативних и истраживачких домета у овом пољу.
2014-2017
www.midep.ac.rs