Еразмус+

 

Универзитет уметности учествује у Eразмус+ програму мобилности – Learning Mobility of Individuals који запосленима Универзитета  и факултета у његовом саставу пружа могућност да остваре краткорочни боравак на партнерској институцији у иностранству и повратак на рад у матичну институцију по истеку периода мобилности и то у циљу:
Related image извођења наставе,
Related image похађања обуке.

Запослени могу да се пријаве за Еразмус+ мобилност у оквиру две кључне акције:
Related image мобилност  између програмских држава КА103,
Related imageмеђународна кредитна мобилност између програмских и партнерских држава КА107.

Програм Еразмус+ КА1 мобилности одвија се искључиво у оквиру интер-институционалних уговора које на билатералном приципу Универзитет уметности склапа са  школама у иностранству, водећи се својим стратешким циљевима, принципима квалитета, усаглашеношћу студијских програма, као и претходним позитивним искуствима у сарадњи.

Право учешћа

Право учешћа у мобилности има наставно и ненаставно особље које је по основу уговора о раду запослено на Универзитету и факултетима у његовом саставу.

Општи предуслов за мобилност запослених је знање страног језика на нивоу најмање Б2.
Код мобилности у сврху извођења наставе, предуслов је да наставник у Каталогу предмета нуди бар један свој предмет страним студентима.

Трајање мобилности

Дужина трајања мобилности запослених утврђена је јавним позивом и интер-институционалним уговором, у распону од 2 дана до 2 месеца у КА103, односно од 5 дана до 2 месеца  КА 107 програму, не рачунајући дане проведене у путу.

Јавни позив

Јавни позив за мобилност запослених у сврху извођења наставе или похађања обуке објављује се на веб страници Универзитета и садржи детаљне податке о партнерској установи, периоду реализације мобилности, трајању мобилности, области у којој се спроводи, праву учешћа, упутства за пријављивање и критеријуме селекције запослених.

Датум објављивања Еразмус+ позива за мобилност запослених, рокове, услове и начин пријављивања Универзитет усклађује са динамиком реализације одобрених КА103 и КА107 пројеката у финансијском и организационом смислу. У складу са циљевима и приоритетима одређеног пројекта, јавни позив може бити потпуно отворен или ограничен на одређену област, тип мобилности или групу учесника. Уколико унапред желите да сазнате са којим установама у иностранству сарађује ваш факултет, молимо вас да контактирате факултетског Еразмус+ координатора.

Пријављивање

Номиновање, начин пријављивања, услови, документи потребни за пријаву, начин селекције запослених уређени су интер-институционалним уговором и Правилником о међународној мобилности.

Документи за пријављивање

Related image Формулар за пријављивање запослених
Related image Уговор о мобилности у сврху извођења наставе 
или
  Уговор о мобилности у сврху похађања обуке
Related image Скенирана прва страна пасоша
Related image Додатна документа, уколико су наведена у тексту јавног позива

Начин пријављивања

Кандидати за мобилност пријаву подносе административном Еразмус+ координатору свог матичног факултета, док запослени у Ректорату пријаву подносе административном Еразмус+ координатору Универзитета, на начин који је наведен у тексту јавног позива.

Рокови за пријављивање

Рокови за пријављивање запослених утврђени су јавним позивом и интер-институционалним уговором у оквиру кога се реализује мобилност.

Обрада пријава за одлазну мобилност

По завршетку јавног позива, Административни Еразмус+ координатор факултета утврђује да ли су све пријаве кандидата за мобилност потпуне, благовремене и дозвољене и у складу са пропозицијама јавног позива.

Селекција

Учешћем у мобилности Еразмус+ програма Универзитет ће настојати да оствари транспарентну селекцију кандидата, обезбеђујући једнак третман уз одсуство сваке дискриминације, као и равномерну расподелу стипендија међу запосленима. Начин избора кандидата који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма – критетијуми селекције, процедура, бодовање и рангирање кандидата – посебно је дефинисан Упутством за учешће Универзитета уметности у Еразмус+ програму мобилности.

Критеријуми за селекцију у Еразмус+ програму, Kључна акција 1 – мобилност студената и запослених у високом образовању

Номиновање и доношење одлуке

На основу претходно извршене селекције и у складу са расположивим средствима, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета номинује кандидате за мобилност одговарајућим партнерским институцијама. Партнерска институција одлучује о прихватању номинованог кандидата издавањем Потврде о прихватању (Acceptance Letter).

Документа мобилности

Уговор о мобилности ради држања наставе (Mobility Agreement for Teaching)
или
Уговор о мобилности ради усавршавања (Mobility Agreement for Training)

У зависности од врсте активности која се реализује уговор о мобилности се потписује пре одласка запосленог у иностранство. Потписивањем уговора о мобилности Универзитет даје сагласност на предложени план активности запосленог.

Потписивање уговора

Уговор о мобилности ради држања наставе / Уговор о мобилности ради усавршавања потписује се на следећи начин:
Related image У процесу пријављивања запослени потписује Уговор у који су претходно унети његови лични подаци и подаци о активностима које ће предузети током мобилности и шаље га партнерској установи у иностранству на потписивање.
Related image По завршеној селекцији, уговор изабраног кандидата потписује универзитетски Еразмус+ академски координатор.

Запослени је обавези да пре одласка на мобилност достави свој уговор о учењу са потписима све три уговорне стране Еразмус+ административном координатору свог факултета и email-ом Канцеларији за међународну сарадњу на адресу erasmus@arts.bg.ac.rs.

Финансијска подршка

Програм Еразмус+ додељује запосленима финансијску подршку која покрива трошкове боравка и трошкове пута за мобилност у програмским и партнерским државама

Трошкови боравка

Трошкови по дану боравка у програмским државама (КА103)
180 € за мобилност у Данској, Финској, Исланду, Ирској, Луксембургу, Шведској, Лихтенштајну, Норвешкој
160 € за мобилност у Аустрији, Белгији, Немачкој, Француској, Италији, Грчкој, Шпанији, Кипру, Холандији, Малти, Португалу
140 € за мобилност у Бугарској, Хрватској, Чешкој, Естонији, Летонији, Литванији, Мађарској, Пољској, Румунији, Словачкој, Словенији, Северној Македонији и Турској
Трошкови по дану боравка у партнерским државама (КА171)
180 € у складу са одређеним КА171 пројектом


Трошкови пута

Зависно од удаљености места одредишта – које се рачуна према калкулатору раздаљине Европске комисије – путни трошкови се рефундирају у паушалним износима:

Related image 25 € за растојање 10-99км
Related image 180 € за растојање 100-499км
Related image 275 € за растојање 500-1.999км
Related image 360 € за растојање 2.000-2.999км
Related image 530 € за растојање 3.000-3.999км
Related image 820 € за растојање 4.000-7.999км

Осигурање

Учесници самостално сносе трошак обавезног здравственог осигурања током трајања мобилности.

Могућност пријављивања за додатна средства

Особе са инвалидитетом могу да остваре право на рефундацију прихватљивих трошкова насталих током периода мобилности – услове за пријављивање прочитајте овде