Билатерална сарадња

Међународни споразуми о билатералној сарадњи запосленима Универзитета уметности отварају могућност да остваре кратак боравак на установи домаћину у иностранству и врате се на рад у матичну установу по истеку периода мобилности и то у циљу:

Related image држања наставе;
Related image професионалног усавршавања;
Related image међуинституционалне сарадње и сарадње на међународним пројектима.

Списак свих споразума у оквиру којих Универзитет остварује билатералну сарадњу можете погледати овде.

Право учешћа у мобилности има наставно и ненаставно особље које је по основу уговора о раду запослено на Универзитету уметности, односно факултету.

Избор кандидата за мобилност

Начин пријављивања, услови, документи потребни за пријаву, начин избора кандидата, трајање периода мобилности, права и обавезе запослених у мобилности и друга питања уређују се билатералним споразумом.

Уколико услови и начин избора кандидата нису прописани билатералним споразумом, избор врши академски ЕСПБ координатор факултета, при чему се посебно узима у обзир:

Related image квалитет предложеног плана рада;
Related image значај предложене мобилности за професионални развој кандидата;
Related image стратешки интерес факултета;
Related image досадашњи број остварених мобилности кандидата, при чему се предност даје кандидату са мањим бројем претходно остварених мобилности.

Уколико је билатералним споразумом предвиђено да Универзитет уметности подноси јединствену ранг листу кандидата, при избору се узима у обзир:

Related image претходно извршена селекција факултета;
Related image разноврсност области из којих долазе кандидати;
Related image стратешки циљеви Универзитета уметности;
Related image укупан број остварених мобилности факултета у оквиру појединачног програма мобилности, при чему се предност даје факултету са мањим бројем претходно остварених мобилности.

Доношење одлуке

О прихватању кандидата одлучује установа домаћин која издаје потврду о прихватању са прецизно одређеним периодом мобилности.

На основу потврде о прихватању, ректор Универзитета уметности, односно декан факултета доноси одлуку којом се одобрава мобилност запосленог.

 Обавезе запослених који учествују у мобилности

Запослени који учествује у мобилности по повратку на матичну установу обавезно подноси извештај о оствареној мобилности, као и друге документе предвиђене билатералним споразумом.

Запослени који учествују у мобилности морају имати путно здравствено осигурање у периоду мобилности.