После мобилности

Признавање мобилности

На Универзитету уметности признавање периода мобилности се остварује у складу са начелом флексибилности и препорукама водича ECTS Users’ Guide. Резултате које је одлазни студент остварио у периоду мобилности матични факултет вреднује полазећи од сличности у исходу учења, а не разлика између студијских програма који се упоређују, при чему се вреднује знање које је одлазни студент стекао из одређене области које не мора бити идентично већ слично, односно сродно знању које би из одређеног предмета стекао на матичној установи. Одлазном студенту се у целости признају предмети које је положио у иностранству на основу Уговора о учењу и Преписа оцена, без спровођења посебног поступка признавања који прописује Закон о високом образовању о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања.

Признавање и конверзија оцена

Студенту се признају оцене остварене током мобилности. Уколико се системи оцењивања Универзитета уметности и установе из иностранства разликују, врши се усклађивање и њихово претварање у оцене које се примењују на Универзитету уметности, у складу са ЕСПБ приручником и према овој упоредној табели:

Скала оцењивања

оцена значење оцене број поена ЕСПБ оцена проценат
10 одличан 91-100 A 10%
9 изузетно добар 81-90 B 25%
8 врло добар 71-8o C 30%
7 добар 61-70 D 25%
6 довољан 51-60 E 10%

 

Скала оцењивања на Универзитету уметности у потпуности одговара ЕСПБ систему оцењивања. Постигнуће студента се континуирано прати и изражава у поенима. Испуњењем предиспитних и испитних обавеза, студент може да оствари највише 100 поена. Сваким појединачним предметом у оквиру студијског програма утврђује се број поена стечених кроз предиспитне и испитне обавезе.

Као оквир за признавање оцена остварених у иностранству, Универзитет користи Табелу за конверзију просечне оцене која је Прилог 4 Правилника о међународној мобилности Универзитета.

Решење о признавању мобилности

На основу уговора о учењу, преписа оцена и информације о систему оцењивања на установи домаћину матични факултет издаје решење о признавању мобилности које садржи податке о признатим предметима, ЕСПБ бодовима и оценама. На основу Решења студентска служба факултета ће уписати податке у матичну књигу студената и касније у Додатак дипломи.

Критеријуми и поступак академског признавања мобилности утврђени су Правилником о међународној мобилности и Упутством за академско признавање мобилности

Упутство за академско признавање мобилности

Download (PDF, 1.1MB)

 

Правилник о међународној мобилности