О студијама

Интердисциплинарне уметничке области:
• Уметност и дизајн видео игара (мастер академске студије)

Вишемедијска уметност (докторске академске студије)
Дигитална уметност (докторске академске студије)

Интердисциплинарне научне области:
• Културна политика и менаџмент у култури (мастер академске студије)

Теорија уметности и медија (мастер академске студије, докторске академске студије)


Интердисциплинарна уметничка област – Уметност и дизајн видео игара

 
Аутор: Александар Вуковић, студент мастер студија Уметност и дизајн видео игара

 

Заједнички мастер програм Уметност и дизајн видео-игара, Универзитета уметности и Математичког факултета у трајању од три семестра којим се повезују област уметности (ликовне, примењене уметности, и дизајна и музичке уметности) и област природно-математичких наука, осим изразите мултидисциплинарности, одликује уникатност и аутентичност, који се огледају у чињеници да се у пуном капацитету и равноправно нуде најсавременија знања и искуства из области програмирања, али са новом димензијом којом се научна и технолошка знања прилагођавају пољу уметности. Са друге стране, основна знања и вештине из уметничких области примењују се и уграђују се у област видео-игара.

Како је овај мастер академски студијски програм предвиђен као простор где се сусрећу академска знања са искуством стручњака из сектора креативних индустрија, Универзитет уметности је направио договоре и потписао уговор о сарадњи са компанијама Nordeus, Mad Head Games и Crater Studio, којe ће у пуном обиму пружити подршку реализацији практичног дела мастер програма. У првом реду реч је о присутности партнерских компанија/студија, заступљених у сва три семестра наставе, дакле континуирано у целокупном програму, где су студенти у прилици да се упознају са свим аспектима рада на припреми и реализацији различитих сегмената израде, дизајнирања и продукције видео игара, а потом та искуства укључују кроз реализацију у свој завршни рад.

По завршеним мастер студијама од студента се очекује да ће бити оспособљен за ефикасан тимски рад са различитим профилима стручњака дизајнерима, уметницима и програмерима – ангажованим у продукцији видео игара. Истовремено би требало да је овладао општим академским знањима и вештинама, уметничким и техничко-технолошким аспектима везаним за област дизајна и продукције видео-игара, као и другим сродним гранама креативних индустрија.

Информатор о раду – Уметност и дизајн видео игара

Интердисциплинарна уметничка област – Вишемедијска уметност


Аутор: Kонстантин Стефановић, докторски уметнички проејкат на студијском програму Вишемедијска уметност

 

Студије вишемедијске уметности охрабрују уметнике да истражују синтетизоване уметничке праксе.
Вишемедијска уметност означава најшире схваћену уметничку делатност здруживања медија различитих по дејству на чула (визуелни, звучни, тактилни), с обзиром на врсту знакова (нпр. музички и говорни) и на складиштење и обраду сигнала (магнетска трака, филм, видео, дигитални мултимедиј). Опсег здруживања медија обухвата све видове од пуке истовремености наступа до стапања у уметничку целину.

Студије вишемедијске уметности усмерене су ка развијању креативних могућности студената у тој области, проширивању теоријско-естетичког знања и развијању аналитичког и процењивачког промишљања.

Кроз предавања, практични рад у различитим медијима и индивидуални рад у сарадњи са ментором полазници истовремено развијају уметнички и научно-теоријски приступ у овој области уметничког стваралаштва.

Информатор о раду – Вишемедијска уметност

Интердисциплинарна уметничка област – Дигитална уметност


Аутор: Јелена Николић, докторски уметнички пројекат на студијском програму Дигитална уметност

 

Дигитална уметност је интердисциплинарна уметничка делатност чији је циљ уметничко изражавање кроз дигиталну технологију.
У времену дигиталне револуције технологија је изменила свет око нас, а за уметнике је отворила нови стваралачки медиј.

Студије дигиталне уметности на Универзитету уметности омогућују креативним полазницима да кроз рад у дигиталној технологији достигну своје уметничке циљеве. Коришћењем дигиталних видео и аудио средстава отвара се пут ка стварању уметничких дела у споју класичних техника са компјутерском анимацијом и дигиталним композитом.

Кроз предавања, практичну наставу и индивидуални рад у сарадњи са ментором полазници стичу највиши ниво знања, способности и компетенције за самостално и групно уметничко деловање коришћењем дигиталне технологије.

Информатор о раду – Дигитална уметност

www.digitalartprogram.info
https://vimeo.com/user82717760

Интердисциплинарна научна област – Културна политика и менаџмент


UNESCO катедра

Студије културне политике и менаџмента у култури представљају програм специфичних професионалних усмерења у области менаџмента у култури и уметности, културне политике, комуникације и медија.

Студијски програм, који се одвија на енглеском језику, стекао је међународни углед и титулу UNESCO катедре. Уз подршку угледних универзитета, професионалних организација и експерата из целе Европе, програм привлачи студенте из балканских земаља, али и студенте из Европе и широм света.

Посебну пажњу програм поклања питањима и проблемима комуникације и културне сарадње између балканских земаља, као и идеји културног плурализма.

Ове студије су јединствена прилика за међусобно упознавање и повезивање будућих креатора културне политике и менаџера развојних пројеката и културних / уметничких / медијских институција и организација у земљама Балкана. Њихов заједнички рад и сарадња са професорима међународног реномеа стварају изузетне услове за стално унапређивање наставног програма и процеса, као и за суштинску промоцију и имплементацију принципа културног плурализма на Балкану.

Информатор о раду – Културна политика и менаџмент

http://www.culturalmanagement.ac.rs/rs/

Интердисциплинарна научна област – Теорија уметности и медија


Студије теорије уметности и медија полазнике уводе у савремене токове и стремљења наука о уметностима и медијима, са акцентом на аналитичком и истраживачком раду, као и изучавању интердисциплинарних и мултимедијалних уметничких праксâ и теорија.

Примарни циљ студија јесте оспособљавање студената за интердисциплинарно теоријско, аналитичко, критичко бављење мултимедијалом, али се истовремено уметницима пружа прилика да прошире своја теоријска знања.

Интердисциплинарним и компаративним изучавањем савремене теорије уметности, увођењем нових теоријских гледишта, директним повезивањем са кретањима у теорији уметности на интернационалној сцени долази се до највишег степена научно-теоријског образовања.

Студенти се оспособљавају за научни рад, истраживање, анализу, интерпретацију и промишљање о уметностима и њиховом међусобном прожимању и преплитању.

Информатор о раду – Теорија уметност и медија (мастер студије)
Информатор о раду – Теорија уметност и медија (докторске студије)