Мастер студије

Трајање: 2 семестра
ЕСПБ: 60
Језик: српски

Композиција

Циљ студијског програма Композиција на мастер академским студијама је оспособљавање студената за композиторско стваралаштво на високом нивоу у области симфонијске, концертантне, вокално-инструменталне и сценске музике са обавезном употребом симфонијског оркестра. Овај студијски програм осмишљен је са циљем постизања високих компетенција у разумевању и примени различитих композиционих техника унутар савремених естетичких и поетичких уметничких концепата уз развој високог степена уметничке индивидуалности и изражајности. Сврха програма је и оспособљавање студента за креативну примену стечених знања и вештина у педагошком раду, као и за наставак школовања на уметничким докторским студијама.

МАС Композиција – листа предмета

Извођачке уметности (29 модула):

Циљ мастер академских студија на студијском програму Извођачке уметности је формирање музичке личности високог професионалног нивоа, оспособљене за самостално обављање свих видова креативног извођачког процеса.
Исходи учења су стицање практичних вештина (висок професионални ниво уметничког изражавања, могућност преузимања водеће улоге у ансамблима, продубљење репертоара), теоријских знања (знање и разумевање репертоара и музичког материјала, познавање контекста стилова и извођачке традиције, савремених принципа и метода у педагогији, основних елемената психологије музике), и одређених општих компетенција (самосталност, психолошко разумевање, критичка свест и вештина комуникације). Студент по завршетку мастер студија стиче компетенције за самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала, педагошки рад у средњем музичко-извођачком образовању и институцијама културе.

Модули: Дириговање, Соло певање, Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон, Туба, Харфа, Гитара, Оргуље, Чембало, Удараљке, Камерна музика, Џез певање, Џез саксофон, Џез труба, Џез тромбон, Џез клавир, Џез бубњеви, Џез гитара и Џез контрабас.

МАС Дириговање – листа предмета
МАС Соло певање – листа предмета
МАС Клавир – листа предмета
МАС Виолина – листа предмета
МАС Виола – листа предмета
МАС Виолончело – листа предмета
МАС Контрабас – листа предмета
МАС Флаута – листа предмета
МАС Обоа – листа предмета
МАС Кларинет – листа предмета
МАС Фагот – листа предмета
МАС Хорна – листа предмета
МАС Труба – листа предмета
МАС Тромбон – листа предмета
МАС Туба – листа предмета
МАС Харфа – листа предмета

МАС Гитара – листа предмета
МАС Оргуље – листа предмета
МАС Чембало – листа предмета

МАС Удараљке – листа предмета
МАС Камерна музика – листа предмета
МАС Џез певање – листа предмета

МАС Џез саксофон – листа предмета
МАС Џез труба – листа предмета
МАС Џез тромбон – листа предмета
МАС Џез клавир – листа предмета
МАС Џез бубњеви – листа предмета
МАС Џез гитара – листа предмета
МАС Џез контрабас – листа предмета

Науке о музичкој уметности (4 модула):

Студијски програм мастер академских студија Науке о музичкој уметности припада пољу друштвено-хуманистичких наука, област наука о уметностима – музичка уметност. Циљ програма је да студенти стекну адекватне компетенције из једне од ужих области за коју се опредељују (музикологије, етномузикологије и етнокореологије, музичке педагогије и музичке теорије), способност за бављење педагошким радом или радом у медијима, као и да стекну вештине учења које им омогућавају даље образовање, превасходно самостално. Мастер студије студијског програма Науке о музичкој уметности логичан су и сврсисходан наставак основних студија. Студенти стичу способност да примене и продубе знања стечена током првог циклуса студирања, као и да приступе решавању одређених проблема у новим и непознатим ситуацијама. У оквиру мастер студија комбинују се наставне и самосталне истраживачке активности. На крају једногодишњих студија студент приступа одбрани завршног рада.

Модули: Музикологија, Етномузикологија и етнокореологија, Музичка педагогија, Музичка теорија

МАС Музикологија – листа предмета
МАС Етномузикологија и етнокореологија – листа предмета
МАС Музичка педагогија – листа предмета
МАС Музичка теорија – листа предмета

Примењена истраживања музике (ПРИМА):

Студијски програм мастер академских студија Примењена истраживања музике (у трајању од 1 године, са 60 ЕСПБ кредита) интегрише примену знања, концепата и метода истраживања у музици из угла нових технологија, предузетништва и рада са публиком у ширем друштвеном контексту. Програм има за циљ оспособљавање студената да разумеју нове појаве у вези са улогом музике у савременом окружењу, усвоје и примене најсавременија сазнања о предузетничком приступу музици, друштвено ангажованим уметничким/музичким праксама и све већим и комплекснијим могућностима дигиталних технологија.

Студенти који заврше овај студијски програм биће оспособљени за реализацију релевантних задатака и сопствених пројеката са мисијом интегрисања у шире друштво и подршку разноликости, те подизање свести о значају интеркултуралности и важном уделу музике у културном наслеђу. Стечено знање, компетенције и вештине омогућавају рад у различитим институцијама јавног, цивилног и пословног сектора, у области креативнe индустрије, културе и мас медија.

Студијски програм Примењена истраживања музике усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Академски и стручни назив који се стиче по завршетку студијског програма Примењена истраживања музике јесте мастер теоретичар уметности.

Распоред предмета по семестрима

Музичка режија:

Трајање: 4 семестра 
ЕСПБ: 120
Језик: српски

Студијски програм Музичка режија (у трајању од 2 године, са 120 ЕСПБ кредита) уведен је на мастер академске студије школске 2020/21. године. У оквиру њега се посвећује посебна пажња развоју креативних музичких способности студената у домену рада са музичким материјалима из угла комплексног коришћења савремених дигиталних технологија. Циљ је формирање личности музичког редитеља високог професионалног нивоа и осталих свих профила из области музичке продукције.

Осим што стичу способност за самосталну уметничку активност и учешће у раду са различитим извођачима и ансамблима, студенти имају компетенције за рад у институцијама културе, мас медијима и креативној индустрији.

Настава на предметима је групна (главни предмет – Музичка режија, Обрада и рестаурација снимака, Софтвер за продукцију музике, Миди систем и остали предмети).

Исходи учења су стицање практичних вештина – висок професионални ниво коришћења савремених технологија за снимање, продукцију и режију музике, могућност преузимања водеће улоге у реализацији снимања музике или у реализацији музичког догађаја.

Студијски програм Музичка режија је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Стручни назив који се стиче по завршетку мастер академских студија на Студијском програму Музичка режија је мастер музички уметник.

Распоред предмета по годинама студија