Дигитални репозиторијум докторских дисертација и докторских уметничких пројеката

Универзитет уметности је установио дигитални репозиторијум докторских дисертација и докторских уметничких пројеката одбрањених на Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу.

Дигитални репозиторијум је регистар у којем се трајно чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација и докторских уметничких пројеката заједно са извештајем комисије за оцену ових радова, подацима о ментору и саставу комисије као и подацима о заштити ауторских права.

Одлука о установљавању дигиталног репозиторијума докторских дисертација и докторских уметничких пројеката Универзитета уметности

Документа за кандидате:

Изјава о ауторству
Изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторске дисертације / докторског уметничког пројекта
Изјава о коришћењу

Веб сајт Дигиталног репозиторијума:  eteze.arts.bg.ac.rs