Издавање дипломе

Процедура издавања дипломе и додатка дипломи подразумева да се попуњен формулар пошаље на e-mail: studentska.sluzba@arts.bg.ac.rs заједно са скенираном потврдом о уплати накнаде за издавање дипломе према доле приложеној табели. Период који протекне од слања захтева, до издавања готове дипломе у просеку је око 3 месеца, а зависи од броја укупно поднетих захтева, као и од периода године у коме је захтев поднет. Свечану доделу докторских диплома, у зависности од броја диплома, Унивезитет уметности организује једном до два пута годишње, о чему се сви кандидати благовремено обавештавају.

Захтев за издавање дипломе

Упутство за уплату у динарима:
Накнада за издавање дипломе и додатка дипломи уплаћује се попуњавањем општих уплатница на жиро рачун Универзитета уметности, са назнаком сврхе дознаке.
Жиро рачун Универзитета уметности: 840-1840666-49
Прималац: Универзитет уметности у Београду, косанчићев венац 29

 Сврха уплате Број модела Позив на број Износ у РСД Износ у ЕУР
Издавање дипломе на српском језику 97 56-111 6.000 50*
Издавање двојезичне дипломе (српски /енглески) за студијске програме акредитоване на енглеском 97 56-111 6.000 50*
Издавање дипломе на енглеском језику (превод са српског) 97 53-112 11.000 100*
Издавање дупликата дипломе на српском језику 97 53-112 10.000 100*
Издавање дупликата двојезичне дипломе (српски /енглески) 97 50-113 10.000 100*
Издавање дупликата дипломе на енглеском језику (превод са српског) 97 47-114 22.000 200*

* Студенти који трошкове уплаћују из иностранства инструкције за плаћање могу да добију путем e-mailа: finansije@arts.bg.ac.rs

Напомена: Ценовник важи од 9.8.2022. године.