Студентски инфо

Организација наставе

Јесењи семестар школске 2020/2021. годинe на Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу пoчиње 5. октобра 2020. године и траје до 22. јануара 2021. године.
Пролећни семестар школске 2020/2021. годинe на Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу почиње 17. фебруара 2021. године и траје до 28. маја 2021. године.


Испити

Испити се полажу у тачно назначеним испитним роковима: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. Након одслушаних предавања/вежби и завршетка свих предиспитних обавеза, студент стиче право да приступи полагању испита код предметног професора. Студент може да полаже испит из одређеног предмета највише три пута, а уколико га ни после трећег покушаја не положи, мора поново да похађа предавања/вежбе на предмету и понови све предиспитне обавезе. Оцена на испиту се формира према укупном броју стечених поена (0-100), при чему оцена 5 није пролазна оцена, док је 10 највиша оцена. Сваки предмет се бодује са 100 поена – најмањи обим предиспитних обавеза које студент може имати током семестра износи 30 поена, а највише 70 поена. У укупан број од 100 поена улазе поени за: редовно присуство и активност на предавањима/вежбама, семинарски рад, евентуални практични рад и усмени испит. Број поена које носи свака од поменутих активности, предвиђен  је у силабусу предмета. Полагањем испита, без обзира на висину оцене, студент стиче тачно онолико ЕСПБ колико је за тај предмет предвиђено у студијском програму.

Формирање оцене према укупном броју стечених поена

Оцена успех број поена
10 (десет) одличан 91-100
9 (девет) изузетно добар 81-90
8 (осам) врло добар 71-80
7 (седам) добар 61-70
6 (шест) довољан 51-60
5 (пет) није положио ≤ 50


Испитни рокови

Јануарски испитни рок 1. 02. – 12. 02. 2021. године
Пријава испита за јануарски рок 25. 01. – 27. 01. 2021. године

Априлски испитни рок 19. 04. – 23. 04. 2021. године
Пријава испита за априлски рок 12. 04. – 14. 04. 2021. године

Јунски испитни рок 7. 06. – 30. 06. 2021. године
Пријава испита за јунски рок 26. 05. – 2. 06. 2021. године

Септембарски испитни рок 6. 09. – 16. 09. 2021. године
Пријава испита за септембарски рок 1. 09. – 3. 09. 2021. године

Октобарски испитни рок 4. 10. – 8. 10. 2021. године
Пријава испита за октобарски рок  27. 09. – 29. 09. 2021. године

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА


Школарина

Упутство за плаћање:

Школарина се уплаћује попуњавањем општих уплатница или електронском уплатом на жиро рачун Универзитета уметности, са назнаком сврхе дознаке.
Жиро рачун УУ840-1840666-49, број модела 97, позив на број 89-100.
Прималац: Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац 29

Сврха дознаке: „__ рата школарине за ____ годину студија  на студијском програму_________  у школској_____“

Школарина се уплаћује у две једнаке рате, првa приликом уписа, а другa најкасније до 24. јануара текуће школске године. Студент не може да буде ослобођен обавезе уплате школарине. Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената). Школарина покрива и трошкове издавања уверења студентима, и то за следеће сврхе: (а) остварење права на породичну пензију; (б) регулисање војне обавезе; (в) регулисање права на повлашћени превоз; (г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања; (д) један транскрипт оцена; (ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.

За добијање осталих врста уверења на српском или енглеском језику, као и издавање дипломе и додатка дипломе на српском и/или енглеском језику, студент сам сноси трошкове издавања према ценама које утврђује Савет Универзитета уметности и они нису укључени у школарину. За издавање осталих врста уверења пратити даља упутства и табелу на овој страни. Процедура за издавање дипломе и додатка дипломе као и ценовник услуга објашњени су на страни „Издавање дипломе“.

Уколико не изврши уплату текуће рате школарине у наведеном року, студент нема право да полаже испит у наредном испитном року.  Уколико не измири целокупан износ школарине до краја текуће школске године, одлуком коју доноси ректор, студенту званично престаје статус студента и нема право повраћаја до тада уплаћене школарине. Губитак статуса студента, дефинисан је Законом о високом образовању РС и Статутом Универзитета уметности (члан 97.)

Oстале уплате за студенте интердисциплинарних студија

Уплате за остале услуге , које нису обухваћене школарином, врше се на жиро рачун Универзитета уметности број : 840-1840666-49, уз обавезну назнаку сврхе уплате, број модела и позив на број према тебели:

 Сврха уплате  Број модела  Позив на број  Износ у дин.
 Издавање уверења о студирању на српском језику  97  62-109  2.000
 Издавање уверења о студирању на енглеском језику  97  62-109  4.000
 Издавање преписа оцена на српском језику  97  62-109  4.000
 Издавање преписа оцена на енглеском језику  97  62-109  5.000
 Пoновљено пријављивање испита  97  59-110  1.000
Издавање дупликата уверења о завршеним студијама 97 62-109 5.000
Признавање положених испита по једном предмету 97 77-104 3.000
Трошкови пријаве на конкурс за упис на студије 97 74-105 5.000

Обавезе студената у 5. и 6. семестру докторских студија

У 5. семестру студент докторских студија полаже испит Истраживачки пројекат повезан са изабраном темом докторске дисертације / докторског уметничког пројектаи стиче 30 ЕСПБ. Предиспитне обавезе и форма студентског извештаја дефинисани су у силабусу предмета. Оцену на овом предмету даје именовани ментор констатацијом: положио/ није положио.

У 6. семестру студент докторских студија полаже предмет Израда докторске дисертације/докторског уметничког пројекта. Заједно са Одбраном докторске дисертације/докторског уметничког пројекта, студент укупно стиче 30 ЕСПБ у овом семестру.

Студент треће године интердисциплинарних докторских научних/уметничких студија, који у предвиђеним роковима изврши све предиспитне и испитне обавезе и на време заврши процедуру везану за Пријаву теме докторске дисертације/докторског уметничког пројекта, може да одбрани своју докторску дисертацију/докторски уметнички пројекат до краја 6. семестра студија. У том случају, Извештај комисије за  оцену и одбрану докторске дисертације/ докторског уметничког пројекта, мора бити усвојен најкасније до 30. септембра текуће школске године на Сенату Универзитета уметности, а одбрана се заказује до истека календарске године. Процедура пријаве и одбране докторске дисертације/докторског уметничког пројекта детаљно је објашњена у Правилнику о пријави, изради, одбрани докторског уметничког пројекта и докторске дисертације Универзитета уметности у Београду.

Свечаним чином одбране докторске дисертације/докторског уметничког пројекта студент завршава докторске студије на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности, стиче 180 ЕСПБ и звање доктора наука/доктора уметности.

Обавезе студената који поново уписују завршну годину докторских студија и губитак статуса студента

Студент докторских студија који није испунио обавезе које су предвиђене студијским програмом за 5. и 6. семестар, у обавези је да на почетку наредне школске године (у октобру) поново упише неостварене ЕСПБ и уплати школарину сразмерно пренетим бодовима. Неуписивање наредне школске године у назначеном уписном рокује разлог за губитак статуса студента, који се констатује одлуком ректора.

Студент који у двоструком року трајања докторских студија или 6 година од датума уписа не одбрани докторску дисертацију/докторски уметнички пројекат, губи право студирања. Ово се не односи на студента који студира уз рад, студента са инвалидитетом, студента који је уписан на студије по афирмативној мери и студента који има статус категорисаног врхунског спортисте, који своје студије може завршити у троструком року трајања студија или 9 година од датума уписа. Губитак статуса студента, ближе је дефинисан Законом о високом образовању РС и Статутом Универзитета уметности (члан 97).

Студент који је изгубио статус, може се поново уписати на исти или други студијски програм Универзитета уметности у првом следећем уписном року, уз могућност признавања/еквиваленције претходно положених испита, према ценовнику који прописује Савет Универзитета уметности. Процедура пријаве теме у том случају мора почети изнова и тема се не може пријавити два пута под истим насловом.


Остале информације

Правила студирања на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности – пречишћен текст

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета уметности

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета уметности у Београду

Одлука о условима за прелазак на студирање уз рад

Правилник о пријави, изради, одбрани докторског уметничког пројекта и докторске дисертације Универзитета уметности у Београду

Списак ментора на докторском студијском програму Дигитална уметност

Списак ментора на докторском студијском програму Вишемедијска уметност