Визија за будућност

Универзитет уметности у Београду пре свега чине људи. То су најталентованији, најкреативнији, најпосвећенији и највреднији појединци – његови студенти и професори. Стога је визија универзитета саздана од личних и појединачних визија свих наших студената и професора – да остваре своје потенцијале као уметници и научници. Задатак оних који га воде јесте да Универзитет остане место где је остварење те визије могуће.

Универзитет је основан пре шездесет година као асоцијација постојећих факултета из области уметности – факултета Ликовних, Музичке, Примењених и Драмских уметности. Као такав он покрива најшири спектар уметничких дисциплина, подстиче и унапређује упоредна истраживања уметничких пракси, теорије и науке о уметностима. Темељни принцип Универзитета уметности јесте приступ образовању који се заснива на јединству уметничког и научно-истраживачког рада.

На Универзитету је уважена специфичност и аутономија сваког од појединачних факултета, али је исто тако као веома важна препозната и његова интегративна функција. Полазећи од начела да су данас све потребнији приступи који се не ограничавају једном уметношћу, Универзитет је пре нешто мање од двадесет година покренуо интердисциплинарне мастер и докторске студије како у области теорије тако и у домену вишемедијских уметничких студија које прате изазове нове дигиталне парадигме. Интердисциплинарност мора бити начело и окосница даљег развоја и осавремењивања наставе на Универзитету уметности.

Универзитет је одлучан да настави да перманентно унапређује укупно искуство студената, да ствара подстицајно окружење за рад, негује однос студената и професора и, стремећи ка врхунским резултатима у уметности, и даље развија заједнички осећај припадности Универзитету као заједници.

У годинама које долазе настојаћемо да превазиђемо постојећу изолованост факултета и даље унапређујемо сарадњу на заједничким уметничким и научно-истраживачким пројектима. Подстицаћемо увођење нових студијских програма заснованих на синтези или преплитању класичних уметничких дисциплина, што би даље омогућило унутрашњу мобилност студената, ширу и разноврснију палету изборних предмета и, у крајњем исходу, приближило интегрисаном универзитету каквог препознаје европски систем образовања.

У наступајућем периоду унапредићемо међународну видљивост Универзитета, као водећег националног и регионалног центра за уметничко образовање и развојне активности ускладити са иницијативама културних и креативних политика у Европи. То би, даље, као последицу имало повећану мобилност студената и наставника.

Како бисмо ишли у корак с временом које тек долази, спремни смо да подржимо још иновативније курикулуме, усклађене са културним и технолошким променама и потребама у друштву. На тај начин исходи учења студијских програма биће препознати од стране друштва у целини и допринеће стицању неопходних компетенција за даљи професионални развој.

Имајући у виду вишедеценијски развој научно-истраживачког рада на катедрама за теоријску наставу, у научним институтима факултета, као и учешће у домаћим и међународним научним пројектима, поштујемо досадашње запажене резултате наших наставника, сарадника и студената, и истичемо значај унапређења ове делатности. Будући да академску заједницу универзитета и њен научно-истраживачки рад препознајемо као важан сегмент афирмације Универзитета уметности у међународним оквирима, потребно је још више подржати и стимулисати будућа истраживања и учешће у домаћим и међународним пројектима.

Стваралаштво и истраживање у пољу савремене уметности већ неко време су неодвојиви. Стога, верујемо да ће још креативнији приступ курикулумима и настави подржати модел уметника који истовремено делује и као стваралац и као теоретичар; уметника који своје стваралачко биће исказује кроз уметничку праксу, истовремено је промишљајући и трагајући за новим уметничким изразима и изазовнијим просторима деловања.

Успешан развој универзитета условљен је и учешћем студената у раду универзитетских тела и ангажовањем њихових представника у процесу одлучивања. Наставићемо традицију партнерског односа са студентима, а стратегије за будућност градићемо уважавајући њихово мишљење.

Оснивањем Центра за каријерно вођење настојаћемо да побољшамо изгледе за запошљавање студената. Центар ће пружати саветодавну и другу помоћ студентима са циљем да се они укључе у професионални живот и да своја знања и вештине претворе у успешне каријере. Исто тако, наш циљ је јачање веза са бившим студентима Универзитета уметности из земље и иностранства кроз покретање алумни удружења.

Одлучни смо да свима обезбедимо једнаке могућности и квалитетно образовање на Универзитету уметности.