Сенат Универзитета

Састав Сената Универзитета

Сенат је највиши стручни орган Универзитета.
Сенат има 21 члан:
1) ректора
2) 3 проректора
3) 4 декана факултета
4) 12 чланова са факултета – по 3 редовна професора са сваког факултета и
5) једног представника Центра интердисциплинарних студија Универзитета.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, као и о дисциплинској одговорности студената, Сенат чини 25 чланова. У тај број улазе 4 представника студената, које бира Студентски парламент Универзитета уметности у складу са својим општим актом.

Мандат чланова Сената траје три године.
Изузетно, мандат чланова Сената – представника студената траје две године.

Када Сенат одлучује о избору наставника, његовој седници мора присуствовати најмање 15 чланова, од којих најмање 3 са факултета с којег се наставник бира.

Чланови Сената:

1) в.д. ректора:
• др Мирјана Николић, ред. проф.

2) в.д. проректора:
• мр Биљана Радовановић Бркановић, ред. проф.
• мр Растко Ћирић, ред. проф.
• др ум. Бранко Раковић, ред. проф.

3) декани факултета:
• мр Љиљана Несторовска, ред. проф. ФМУ
• др ум. Димитрије Пецић, ред. проф. ФЛУ
• Горан Чпајак, ред. проф. ФПУ
• Милош Павловић, ред. проф. ФДУ

4) чланови факултета:
ФМУ:
• мр Гордана Матијевић Недељковић, ред. проф.
• мр Милош Заткалик, ред. проф.
• др Гордана Каран, ред. проф.
ФЛУ:
• др ум. Миодраг Млађовић, ред. проф.
• др ум. Александар Младеновић, ред. проф.
• др Александра Јоксимовић, ред. проф.
ФПУ:
• др Владислав Шћепановић, ред. проф.
• мр Душан Нешић, ред. проф.
• Ранко Бочина, ред. проф.
ФДУ:
• др Невена Даковић, ред. проф.
• Егон Савин, ред. проф.
• Јанко Баљак, ред. проф.

5) представник Центра за интердисциплинарне студије Универзитета:
• др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф.

6) представници студената:
• Нађа Марјановић, ФДУ
• Павле Глинтић, ФПУ
• Корана Чича-Поткоњак, ФМУ
• Никита Живановић, ФЛУ

Одлуке Сената Универзитета

Избори у звања

Увид јавности