Сенат Универзитета

Састав Сената Универзитета

Сенат је највиши стручни орган Универзитета.
Сенат има 21 члан:
1) ректора
2) 3 проректора
3) 4 декана факултета
4) 12 чланова са факултета – по 3 редовна професора са сваког факултета и
5) једног представника Центра интердисциплинарних студија Универзитета.

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, као и о дисциплинској одговорности студената, Сенат чини 25 чланова. У тај број улазе 4 представника студената, које бира Студентски парламент Универзитета уметности у складу са својим општим актом.

Мандат чланова Сената траје три године.
Изузетно, мандат чланова Сената – представника студената траје две године.

Када Сенат одлучује о избору наставника, његовој седници мора присуствовати најмање 15 чланова, од којих најмање 3 са факултета с којег се наставник бира.

Чланови Сената:

1) ректор:
• др Мирјана Николић, ред. проф.

2) проректори:
• мр Биљана Радовановић Бркановић, ред. проф.
• др ум. Бранко Раковић, ред. проф.
• Александар Мијатовић, ред. проф.

3) декани факултета:
• мр Љиљана Несторовска, ред. проф. ФМУ
• др ум. Димитрије Пецић, ред. проф. ФЛУ
• Горан Чпајак, ред. проф. ФПУ
• Милош Павловић, ред. проф. ФДУ

4) чланови факултета:

ФМУ:
• мр Гордана Матијевић Недељковић, ред. проф.
• мр Милош Заткалик, ред. проф.
• др Гордана Каран, ред. проф.

ФЛУ:
• др ум. Миодраг Млађовић, ред. проф.
• др ум. Радош Антонијевић, ред. проф.
• др ум. Јасмина Калић Кумануди, ред. проф.

ФПУ:
• др Владислав Шћепановић, ред. проф.
• мр Душан Нешић, ред. проф.
• Гордана Петровић, ред. проф.

ФДУ:
• др Дијана Марковић, ред. проф.
• Егон Савин, ред. проф.
• др Ирена Ристић, ред. проф.

5) представник Центра за интердисциплинарне студије Универзитета:
• др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф.

6) представници студената:
• Корана Чича-Поткоњак, ФМУ
• Никита Живановић, ФЛУ
• Павле Глинтић, ФПУ
• Нађа Марјановић, ФДУ

Одлуке Сената Универзитета

Избори у звања

Увид јавности