Репозиторијум и базе података

 

РЕПОЗИТОРИЈУМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

 

Друге базе података о истраживачима

ORCID – Open Researcher and Contributor ID

ORCID  је покренут 2012. године са циљем да развије универзални систем за идентификацију истраживача.  ORCID омогућава истраживачима самостално креирају и уређују своје профиле. ORCID сервис омогућава повезивање и преузимање података са осталим познатим базама истраживача као што су SCOPUS и ResearcherID у циљу лакшег повезивања научника и институција.
orcid.org

Researcher ID

Researcher ID је сервис цитатне базе Web of Science који омогућава јединствену идентификацију истраживача. Истраживачи самостално креирају и уређују свој профил и добијају јединствену алфанумеричку ознаку. Сервис омогућава преузимање података о научним публикацијамa истраживача из базе података Web of Science или из других програма као што су EndNote, Reference Manager, Zotero, Mendeley и интегрисан је са сервисом ORCID.
researcherid.com

Scopus Author ID

Scopus Author ID је сервис цитатне базе Scopus. Јединствени идентификациони број аутоматски се додељује сваком аутору чије се публикације налазe у Scopus бази тиме групишући заједно сва документа која припрадају једном аутору. Повезан је са сервисом ORCID и омогућава лако интегрисање података у профил аутора на ORCID бази истраживача.
scopus.com

Google Scholar

Истраживачи могу да креирају Google Scholar профил уколико имају публикације индексиране у Google Scholar цитатној бази. Профилна страна аутора обухвата податке о публикацијама, личне податке и библиометријске податке, укључујући h-индекс.
scholar.google.com

Библиографске и цитатне базе у Србији

Библиографске и цитатне базе служе за систематско праћење научних публикација и цитираност истраживача у академској заједници. Библиографске базе садрже основне податке о научној грађи: име аутора, наслов књиге или чланка, година и место издавања, итд.

РИС – Регистар истраживача Србије који је установило Министарство просвете, науке и технолошког развоја

SCIndeks – Српски цитатни индекс који реферише домаће часописе категоризоване као периодичне публикације научног карактера. Поред наслова и сажетка радова, метаподатке у SCIndeks-у чине и све цитиране референце. SCIndeks садржи преко милион референци из преко 75 хиљада чланака, од којих преко 34 хиљаде чланака у виду пуног текста, објављених у домаћих часописима од 2000. године.

Е-CRIS.SR – Информациони систем о истраживачкој делатности у Србији

COBISS.SR – Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси

KoBSON – Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набаку

Web of Knowledge  – Библиографска и цитатна база издавачке куће Томсон Ројтерс (Thomson Reuters)

Scopus – цитатна база издавачке куће Елзевир (Elsevier)

Google Scholar – претраживач научне литературе  која се у електронском облику налази на интернету или у репозиторијумима са отвореним приступом. Google Scholar не представља класичну библиографску и цитатну базу, већ претраживач научне литературе компаније Google.