Опште информације

Пун назив фирме Универзитет уметности у Београду
Седиште фирме Косанчићев венац 29
11000 Београд
Порески идентификациони број (ПИБ) 100062526
ЈББК
(Број у Централном регистру фактура)
02297
Обвезник ПДВ НЕ
Матични број 07003188
Регистарски број 6014000533
Овлашћено лице др Мирјана Николић, ред. проф.
ректор Универзитета уметности
Подаци о рачуну у банци

– Назив банке

– Текући рачун

Управа за трезор
Београд
840-1840660-67
840-1840666-49

Шифра делатности 8542